DE CHRONOLOGIE VAN OPENBARING


Openbaring 1
Zalig is hij, die leest, en zijn zij, die horen de woorden dezer profetie, en die bewaren, hetgeen in dezelve geschreven is; want de tijd is nabij.


Openbaring is volgens velen een moeilijk, vrijwel niet uit te leggen boek. Maar, dat Openbaring niet zo lastig te begrijpen is als je het in de juiste context leest, leggen we uit in dit artikel. Vragen wie de 144.000 uit Openbaring 7 zijn, of wie het witte paard berijdt in Openbaring 6, of wie de twee getuigen uit Openbaring 11 zijn, zijn gemakkelijk te beantwoorden als we begrijpen welke gebeurtenissen in welke volgorde plaatsvinden.

Om Openbaring goed te begrijpen is het van groot belang de juiste chronologie van Openbaring te begrijpen. Openbaring is geschreven in het jaar 95 na Christus, door de apostel Johannes, gedurende zijn gevangenschap op het Griekse eiland Patmos. Johannes beschreef de Openbaring, die hij van Jezus Christus ontvangen had, in chronologische volgorde! Het is van essentieel belang deze chronologie goed te begrijpen, want zodra je deze chronologie goed begrijpt, dan wordt het lezen en interpreteren van Openbaring een stuk eenvoudiger!

1.  Openbaring 1 is de introductie, maar is tevens een ruwe schets voor het hele boek. In Openbaring 1:19 lezen we:

Schrijf, hetgeen gij gezien hebt, en hetgeen is, en hetgeen geschieden zal na dezen

Met deze schets is het relatief eenvoudig Openbaring te begrijpen. In Openbaring 1 schrijft Johannes wat hij heeft gezien.

2.  In Openbaring 2 en 3 beschrijft Johannes wat is, via de brieven aan letterlijk zeven Gemeenten in Klein Azië. Het zijn niet slechts letterlijke brieven aan deze Gemeenten, maar het zijn ook brieven die staan voor de tijd van de Gemeente op aarde (of de Kerk). De tijd van de Gemeente op aarde begint in Handelingen 2 en eindigt met de Opname van de Gemeente. Op dit moment leven we dus in de tijd van de Gemeente op aarde (ook wel de Genade-tijd genoemd).

3.  Vanaf Openbaring 4 lezen we wat de wereld in de toekomst te wachten staat. Let op dat Openbaring 4 begint met "na dezen":

Na dezen zag ik....

Openbaring 4 begint met een referentie naar de Opname van de Gemeente:

Na dezen zag ik, en ziet, een deur was geopend in den hemel; en de eerste stem, die ik gehoord had, als van een bazuin, met mij sprekende, zeide: Kom hier op, en Ik zal u tonen, hetgeen na dezen geschieden moet. En terstond werd ik in den geest; en ziet, er was een troon gezet in den hemel, en er zat Een op den troon.

We vergelijken dit met 1 Thessalonicensen 4:16-18:

Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan; Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen. Zo dan, vertroost elkander met deze woorden.

De Gemeente wordt in de eerste drie hoofdstukken van Openbaring 19 keer genoemd. Na Openbaring 3:22 wordt de Gemeente pas weer in het laatste hoofdstuk van Openbaring genoemd! Openbaring 4 en 5 spelen zich in de Hemel af. De grote verdrukking begint in Openbaring 6 met de komst van de antichrist, de rijder van het witte paard!

4.  Openbaring 6 t/m Openbaring 18 beschrijft de grote verdrukking. De grote verdrukking eindigt met de wederkomst van Jezus Christus in Openbaring 19. Openbaring 20 beschrijft het 1000-jarig Rijk. In Openbaring 21 en 22 treffen we de nieuwe hemel en nieuwe aarde en de eeuwigheid aan. De eerstvolgende grote profetische gebeurtenis is de Opname van de Gemeente! Daarna begint direct de grote verdrukking (zeven jaar), gevolgd met de wederkomst van Jezus Christus, het 1000-jarig Rijk, waarin Christus samen met de gelovigen die met Hem terugkeren zal regeren. Na dit Rijk volgen het eindoordeel en de eeuwigheid.

Met deze chronologie wordt het veel eenvoudiger Openbaring te begrijpen. Zo lezen we bijvoorbeeld in hoofdstuk 11 over de twee getuigen, of in hoofdstuk 13 over het teken van het beest, maar, deze zaken gebeuren pas NA de Opname van de Gemeente, en, dat betekent dus dat jij - als gelovige - deze zaken niet mee zal maken! En, juist om deze reden is het belangrijk het evangelie te verkondigen, omdat diegenen die Jezus nog niet aanvaard hebben als God en Verlosser niet aan de grote verdrukking zullen ontsnappen. Het verspreiden van het evangelie kan op verschillende manieren; spreek met kennissen, collega's, of verspreid bijvoorbeeld (gratis) folders! Je kunt zelf ook iets maken, maar graag helpen we je aan gratis materiaal! Interesse? Neem contact met ons op!

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook