DE OPNAME VAN DE GEMEENTE ≠ DE WEDERKOMST!


1 Thessalonicenzen 4
Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht.


Over de Opname van de Gemeente bestaan veel misverstanden. Sommigen geloven niet eens in een Opname, anderen denken dat de Opname van de Gemeente en de wederkomst van Jezus Christus hetzelfde zijn. Ook het moment van de Opname van de Gemeente is een discussiepunt voor velen. Maar, hoe zit het nu, en wat zijn de argumenten?

Sommigen geloven dat Christenen (de Kerk of de Gemeente) tijdens de grote verdrukking op aarde zullen zijn. Sommigen denken dat de Gemeente ongeveer halverwege opgenomen zal worden en weer anderen geloven dat de Gemeente van Christus voor de grote verdrukking opgenomen wordt. Maar, welke visie is nu de juiste, en waarom?

Velen beweren dat het geloven dat de Opname van de Gemeente voor de grote verdrukking van zeven jaar zal plaatsvinden een moderne visie is. De waarheid is dat deze visie al geloofd werd door en in de Gemeente van Christus uit de eerste eeuw! Pas eeuwen later ontstonden er andere visies. De grote verdrukking zal zeven jaar duren, en begint wanneer de antichrist een vredesverdrag met Israël tekent (Daniël 9:27).

1.  Diegenen die beweren dat de wederkomst en de Opname van de Gemeente hetzelfde zijn, noemen vaak als argument dat het woord "opname" niet in de Bijbel voorkomt.

In 1 Thessalonicenzen 4 vinden we één van de meest klassieke teksten die over de Opname van de Gemeente handelt:

Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht.

Men hoeft geen hoogleraar Nederlands te zijn om te begrijpen dat het woord Opname van "opgenomen" komt! Daarnaast komt ook het woord "wederkomst" (in combinatie met Jezus) niet voor in de Statenvertaling, en ook een woord als "Bijbel" komt niet voor in de Bijbel! Dus, dit argument vervalt. Dat er meerdere argumenten zijn hebben we in een ander artikel uitvoerig behandeld. Daarnaast zullen we in de punten (2) en (3) nog een bewijs geven dat er een Opname is, en dat deze NIET de wederkomst is!

2.  De wederkomst van Jezus Christus in Jeruzalem is het einde van de grote verdrukking!

De grote verdrukking zal zeven jaar duren, en begint wanneer de antichrist een vredesverdrag met Israël tekent (Daniël 9:27). Dit betekent dat we tot op de dag kunnen berekenen wanneer Jezus terugkeert op aarde, in Jeruzalem, namelijk zeven jaar na aanvang van de grote verdrukking. Met andere woorden: als we weten wanneer de grote verdrukking begint, weten we ook wanneer Jezus terugkeert. Maar in Mattheüs 24 lezen we:

Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan Mijn Vader.

Dus als de dag niet bekend is, is deze ook niet te berekenen, en hier lijkt dus sprake te zijn van een tegenstrijdigheid. Echter, wanneer we deze tekst in de context lezen, zien we dat Jezus hier spreekt over het verdwijnen van mensen:

Dan zullen er twee op de akker zijn; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Er zullen twee vrouwen malen met de molen; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden.

Hij spreekt hier NIET over de wederkomst (er blijven mensen achter op aarde!), maar over de Opname van de Gemeente, waarmee bewezen is dat de Opname van de Gemeente en de wederkomst twee verschillende gebeurtenissen zijn!

3.   Wanneer vindt de Opname van de Gemeente plaats?

Diegenen die beweren dat de Opname van de Gemeente halverwege of aan het eind van de grote verdrukking plaatsvindt hebben een groot probleem met de tekst uit Mattheüs 24:

Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan Mijn Vader.

Omdat de Opname van de Gemeente op een totaal onbekend moment komt, kan deze NIET plaatsvinden halverwege of aan het eind van de grote verdrukking om de simpele reden dat we in dat geval de dag kunnen uitrekenen! De wederkomst vindt plaats na de grote verdrukking van zeven jaar, en is dus tot op de dag nauwkeurig te bepalen, vanaf het moment dat de grote verdrukking begint. De Opname van de Gemeente kan ieder moment plaatsvinden, maar wanneer? Alleen God weet het!

Conclusie

De wederkomst en de Opname van de Gemeente zijn twee verschillende gebeurtenissen. De Gemeente van Christus (de Kerk) zal de grote verdrukking van zeven jaar niet meemaken. De Gemeente zal voor die tijd opgenomen worden. Natuurlijk zullen we voor de Opname van de Gemeente wel de voortekenen zien (denk aan oorlogen, pandemieën, schaarste en natuurrampen. Deze voortekenen moeten we niet verwarren met de oordelen uit Openbaring!). De vraag is nu of jij bij de Gemeente hoort? Diegenen die Jezus aanvaard hebben als God en Verlosser zullen deze verschrikkelijke tijd, ofwel de grote verdrukking, niet hoeven mee te maken. Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook