GAAT DE GEMEENTE (KERK) DOOR DE GROTE VERDRUKKING?


Openbaring 3
Omdat gij het woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u bewaren uit de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken, die op de aarde wonen.


In dit artikel behandelen we de verschillende visies m.b.t. de Opname van de Gemeente. Sommigen geloven dat Christenen (de Kerk of de Gemeente) tijdens de grote verdrukking op aarde zullen zijn. Sommigen denken dat de Gemeente ongeveer halverwege opgenomen zal worden en weer anderen geloven dat de Gemeente van Christus voor de grote verdrukking opgenomen wordt. Maar, welke visie is nu de juiste, en waarom?

In 1 Thessalonicenzen 4 vinden we één van de meest klassieke teksten die over de Opname van de Gemeente handelt:

Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht.

De Bijbel spreekt hier dus niet over de wederkomst, omdat Jezus dan op aarde zal komen. De Bijbel spreekt hier over de laatste generatie die Jezus tegemoet zal gaan en opgenomen zal worden.

Velen beweren dat het geloven dat de Opname van de Gemeente voor de grote verdrukking van zeven jaar zal plaatsvinden een moderne visie is. De waarheid is dat deze visie al geloofd werd door en in de Gemeente van Christus uit de eerste eeuw! Pas eeuwen later ontstonden er andere visies. De grote verdrukking zal zeven jaar duren, en begint wanneer de antichrist een vredesverdrag met Israël tekent (Daniël 9:27).

Wanneer vindt de Opname van de Gemeente plaats?

De meest gegeven antwoorden op deze vraag zijn:

1.  Voor de grote verdrukking.
2.  Halverwege de grote verdrukking.
3.  Na de grote verdrukking.

Diegenen die de eerste visie aanhangen, geloven dat de antichrist pas openbaar wordt ná de Opname van de Gemeente (dus dat de Gemeente voor de verdrukking wordt opgenomen). De wederkomst van Christus beëindigt de grote verdrukking. Jezus komt terug mét de Gemeente. Dan zijn er mensen die geloven dat de Gemeente de helft van de verdrukking (drie en een half jaar) zal meemaken. En tenslotte zijn er gelovigen die denken dat de Opname van de Gemeente na de grote verdrukking zal plaatsvinden, wanneer Jezus aan het eind van de zevenjarige verdrukking wederkomt.

Theologische en logische problemen m.b.t. visies (2) en (3)

1.  Geen enkele tekst over de grote verdrukking noemt de Kerk of Gemeente van Christus (Openbaring 4 t/m Openbaring 19). De reden waarom de Gemeente niet meer genoemd wordt, is omdat deze niet meer aanwezig is, en dus opgenomen is (tijdens de verdrukking zullen er wel mensen tot geloof komen. Deze mensen worden de gelovigen of heiligen uit de verdrukking genoemd, en het zal zelfs een grote schare zijn!)!

2.  Meerdere Bijbelteksten verklaren zonder twijfel dat de Gemeente de grote verdrukking niet zal meemaken! Enkele voorbeelden:

Openbaring 3:10: Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken.

1 Thessalonicenzen 1:10: en Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Die Hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, Die ons verlost van de komende toorn.

2 Thessalonicenzen 2:6 (en verder): .... En u weet wat hem nu weerhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt. .... Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is. En dan zal de wetteloze geopenbaard worden... (de wetteloze, ofwel de antichrist, zal pas geopenbaard worden als de Gemeente uit het midden (van aarde) verdwenen is!

3.  Veel Oudtestamentische verhalen beschrijven gebeurtenissen waarin rechtvaardigen gered worden voordat er een oordeel van God komt. Noach wordt gered, voor de vloed. Lot wordt gered, voor de vernietiging van Sodom en Gomorra. Het gaat tegen Gods natuur in Zijn kinderen te laten lijden. Waarom zou de Gemeente dan door de grote verdrukking moeten? De grote verdrukking is de periode waarin Gods Volk (Israël) Jezus als Messias zal aanvaarden!

Conclusie

De Gemeente van Christus (de Kerk) zal de grote verdrukking van zeven jaar niet meemaken. De Gemeente zal voor die tijd opgenomen worden. Natuurlijk zullen we voor de Opname van de Gemeente wel de voortekenen zien (denk aan oorlogen, pandemieën, schaarste en natuurrampen. Deze voortekenen moeten we niet verwarren met de oordelen uit Openbaring!). De vraag is nu of jij bij de Gemeente hoort? Diegenen die Jezus aanvaard hebben als God en Verlosser zullen deze verschrikkelijke tijd, ofwel de grote verdrukking, niet hoeven mee te maken. Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook