TELEPORTATIE EN DE BIJBELSE OPNAMES


Handelingen 8
En toen zij uit het water opgekomen waren, nam de Geest van de Heere Filippus weg; en de kamerheer zag hem niet meer, want hij vervolgde zijn weg met blijdschap. Maar Filippus werd aangetroffen in Asdod.


De meeste mensen hebben wel eens van teleportatie gehoord. Het is een bekend verschijnsel in sciencefiction-films. Teleportatie (of teleporteren) is de rechtstreekse verplaatsing van objecten (of dieren of mensen) van de ene plaats naar de andere, zonder dat het object fysiek de ruimte tussen beide plaatsen hoeft te doorkruisen. Min of meer op hetzelfde moment verdwijnt het object op de ene plaats en verschijnt het op de andere. Binnen de wetenschap vindt teleportatie een toepassing bij de ontwikkeling van een kwantumcomputer. Wat heeft teleportatie met de Bijbel te maken? Het antwoord is verrassend: meer dan je denkt! In de Bijbel tref je tenminste zes voorbeelden aan van teleportatie. We behandelen ze in dit artikel!

Veel mensen zijn verward en vragen zich af wat er gaat gebeuren? Waar gaat deze wereld naar toe? Christenen zouden een antwoord moeten hebben, maar helaas wordt er in veel kerken niet gesproken over satan, over demonen, maar ook niet over de eindtijd, de grote verdrukking of de Opname van de Gemeente, terwijl dit essentiele zaken zijn! Bijbelse profetie is niet zo ingewikkeld als sommigen jou willen laten geloven. De Bijbel is eenvoudiger te begrijpen dan jij denkt, mits je de moeite neemt de Bijbel te lezen, en gedegen onderwijs te aanvaarden.

Dat de Bijbel actueler is dan je misschien denkt blijkt wel uit het feit dat teleportatie gewoon voorkomt in de Bijbel! Wetenschappers zijn slechts in staat dit verschijnsel theoretisch te verklaren. Er zijn wetenschappers die beweren een foton te hebben geteleporteerd. Afgevraagd moet worden of een foton een object is. Volgens de definitie bestaat licht uit fotonen, maar, wat een foton daadwerkelijk is, weet niemand, behalve de Schepper van de Hemel, Aarde en Zee, en alles daarin (dus ook fotonen!) (Exodus 20):

In zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is.

Zes voorbeelden van teleportatie, ofwel de zes Opnames, in de Bijbel

1.  De Opname van de Gemeente

De Opname van de Gemeente is de eerstvolgende grote profetische gebeurtenis volgens Gods kalender. De Opname van de Gemeente kan ieder moment plaatsvinden. Alleen diegene die Christus aanvaard hebben als God en Verlosser (ofwel de Kerk) zullen opgenomen worden. De rest blijft achter en zal een vreselijke tijd meemaken op aarde (de grote verdrukking). De Opname van de Gemeente wordt in de Bijbel genoemd in 1 Thessalonicenzen 4 (Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht), in Johannes 14 (En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben) en in 1 Korinthe 15 (Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin).

Als we 1 Thessalonicenzen 4 nogmaals beschouwen dan zien we dat daar waar in onze Bijbel "opgenomen worden" staat in het Grieks "harpagesometha" staat, afgeleid van harpazo, een Grieks werkwoord met de volgende betekenissen: snel wegnemen, haastig grijpen of wegrukken. Het belang van deze betekenis wordt later duidelijk.

2.  De Opname van Henoch

In Genesis 5 lezen we:

Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God nam hem weg.

Dat Henoch niet stierf wordt bevestigd door Hebreeën 11:

Door het geloof werd Henoch weggenomen opdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden. omdat God hem weggenomen had.

Het woord weggenomen in Hebreeën 11 is afgeleid van harpazo, en duidt dus op een Opname!

3.  De Opname van Elia

We lezen in 2 Koningen 2:

Het gebeurde, terwijl zij al sprekend verdergingen, zie, dat er een vurige wagen met vurige paarden kwam, die tussen hen beiden scheiding maakte. Zo voer Elia in een storm naar de hemel.

4.  De Opname van Jezus

We lezen in Handelingen 1:

En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl Hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden: Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.

Opvallend is de parallel tussen dit verhaal en de Opname van de Gemeente! Bij de Opname zullen de gelovigen Jezus tegemoet gaan. Bij de tweede komst van Jezus komen de gelovigen met Hem terug!

5.  De teleportatie van Filippus

We lezen in Handelingen 8:

En toen zij uit het water opgekomen waren, nam de Geest van de Heere Filippus weg; en de kamerheer zag hem niet meer, want hij vervolgde zijn weg met blijdschap. Maar Filippus werd aangetroffen in Asdod.

De Heilige Geest nam Filippus weg! In een ondeelbaar moment werd Filippus verplaatst naar een andere stad! Filippus onderging een rechtstreekse verplaatsing van de ene plaats naar de andere, zonder fysiek de ruimte tussen beide plaatsen te doorkruisen, ofwel een echte teleportatie!

6.  De Opname van Paulus

We lezen in 2 Korinthe 12:

Ik ken een mens in Christus, veertien jaar is het geleden - of het in het lichaam gebeurde, weet ik niet; of buiten het lichaam, weet ik niet; God weet het - dat zo iemand tot in de derde hemel werd opgenomen.

Het zal je niet verbazen dat het woord opgenomen in deze tekst weer afgeleid is van het eerder genoemde Griekse woord harpazo! Paulus werd opgenomen in de Hemel, maar keerde terug om zijn aardse missie te voltooien. Paulus wist waarover hij sprak. Hij heeft zijn persoonlijke Opname meegemaakt.

Als mensen jou wijs willen maken dat er geen Opname in de Bijbel voorkomt, dan hebben ze geen kennis. In de Bijbel komen meerdere Opnames voor. De Opname van de Gemeente is onze gezegende hoop in duistere tijden. De vraag is of jij meegaat, of dat je achterblijft? Om mee te kunnen is er slechts één Weg: Jezus Christus aanvaarden als God en Verlosser! Je kunt die keuze nu maken, zodat je de zekerheid hebt dat je niet achterblijft en een verschrikkelijke tijd op aarde moet doormaken; de grote verdrukking.

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook