DE TWEE GETUIGEN UIT OPENBARING 11


Openbaring 11
En Ik zal Mijn twee getuigen macht geven, en zij zullen, in rouwkleding gekleed, twaalfhonderdzestig dagen lang profeteren.


Openbaring is volgens velen een moeilijk, vrijwel niet uit te leggen boek. Maar, dat Openbaring niet zo lastig te begrijpen is, als je het in de juiste context leest en de chronologie goed begrijpt, hebben we in een ander artikel uitgelegd. In dit artikel gaan we in op de vraag wie de de twee getuigen uit Openbaring 11 zijn.

Over de identiteit van de twee getuigen uit Openbaring 11 is veel discussie. Er worden diverse namen genoemd: Henoch, Mozes, Joshua, Elia, Johannes. De Bijbel noemt geen specifieke namen, maar toch valt er veel te zeggen over de twee getuigen en hun identiteit. We doen dat aan de hand van drie vragen:

1.  In welk gedeelte van de grote verdrukking verschijnen de twee getuigen?

De grote verdrukking begint in Openbaring 6 en eindigt in Openbaring 19. In Openbaring 11 lezen we dat de twee getuigen precies twaalfhonderdzestig dagen lang profeteren, ofwel drie en een half jaar. De profeet Daniël beschrijft de grote verdrukking als zeven jaar, maar verdeelt deze in twee delen van drie en half jaar. In Daniël 9 lezen we:

Hij zal voor velen het verbond versterken, één week lang. Halverwege de week zal Hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden.

Hieruit kunnen we concluderen dat de twee getuigen in het tweede gedeelte, of aan het eind van het eerste gedeelte van de grote verdrukking verschijnen, omdat we uit Openbaring 11:2 kunnen opmaken dat het verbond dat de antichrist gesloten heeft, gebroken is. We zijn dan dus aanbeland in het tweede deel van de grote verdrukking:

En zij zullen de heilige stad vertrappen, tweeënveertig maanden lang.

Een andere reden waarom de twee getuigen in het tweede deel van de grote verdrukking (of het eind van het eerste gedeelte) verschijnen is omdat de zevende engel uit Openbaring 11 de wederkomst van Jezus Christus aankondigt, direct na de tweeënveertig maanden!

2.  Wat is het doel van de twee getuigen?

Toen Jezus Christus voor de eerste keer op aarde kwam, verscheen Johannes de Doper als voorloper van Jezus Christus. Analoog verschijnen de twee getuigen voor de tweede komst van Jezus Christus op aarde. Besef dat de twee getuigen in Openbaring 11 niks met de Gemeente te maken hebben. De twee getuigen worden door God gebruikt om de oordelen van God en de wederkomst van Jezus Christus aan te kondigen.

3.  Wie zijn de twee getuigen?

Hoewel er veel discussie over de identiteit van de twee getuigen is, geeft de Bijbel antwoorden. In de eerste plaats zijn het letterlijke personen! Volgens sommige visies zijn de twee getuigen symbolisch, maar, de Bijbel laat daar geen enkele ruimte voor. De twee getuigen zijn in rouwkleding gekleed, ze profeteren, ze krijgen macht en doen wonderen. Het zijn twee letterlijke mannen. In Openbaring 11 worden zij de twee olijfbomen en de twee kandelaars genoemd. Johannes refereert hier aan Zacharia 4! Sommigen geloven dat één van de getuigen Mozes is, omdat hij één van de grootste profeten uit het Oude Testament was. Sommigen denken dat de twee getuigen mensen uit de grote verdrukking zijn, misschien uit de 144.000. Sommigen geloven dat Henoch één van de getuigen is, omdat Henoch nooit stierf. Hetzelfde geldt voor Elia. Maleachi 4:5 is eveneens een sterk argument voor Elia. Wij geloven dat de twee getuigen Mozes en Elia zijn, omdat:

1.  Beide profeten in het laatste hoofdstuk van het Oude Testament voorkomen (Maleachi 4: 4 en 5)
2.  Beide profeten verschijnen in Mattheüs 17, samen met Jezus, en dit kan gezien worden als een vooraankondiging van de wederkomst van Christus:

En Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd; Zijn gezicht straalde als de zon en Zijn kleren werden wit als het licht. En zie, aan hen verschenen Mozes en Elia, die met Hem spraken.

De Bijbel leert ons dat de grote verdrukking een vreselijke tijd zal zijn. Maar, diegenen die Jezus aanvaard hebben als God en Verlosser zullen deze verschrikkelijke tijd niet hoeven mee te maken. Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook