WIE ZIJN DE 144.000 UIT OPENBARING?


Openbaring 7
En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren: honderdvierenveertigduizend waren er verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten.


Openbaring is volgens velen een moeilijk, vrijwel niet uit te leggen boek. Maar, dat Openbaring niet zo lastig te begrijpen is als je het in de juiste context leest en de chronologie goed begrijpt, hebben we in een ander artikel uitgelegd. In dit artikel gaan we in op de vraag wie de 144.000 uit Openbaring zijn. De 144.000 worden genoemd in Openbaring 7 en Openbaring 14.

En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren: honderdvierenveertigduizend waren er verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten.

In Openbaring 7 lezen we in het derde vers dat deze 144.000 verzegeld worden. Het gebeurt aan het begin van de grote verdrukking:

Breng geen schade toe aan de aarde, en ook niet aan de zee en de bomen, totdat wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben.

De Gemeente van Christus is dan niet meer op aarde (zie De Opname van de Gemeente). Direct na de Opname van de Gemeente zal de anti-christ zich openbaren en zal de wereld zeven verschrikkelijke jaren tegemoet gaan. Het vredesverdrag dat de anti-christ in Jeruzalem zal tekenen (Daniël 9) is het begin van de grote verdrukking. Opvallend is dat de anti-christ eveneens een teken zal eisen (Openbaring 13), maar, het is slechts een duivelse imitatie van het oorspronkelijke zegel uit Openbaring 7! Besef dat satan slechts met goedkope imitaties komt, om te proberen gelijk te zijn aan God! Het zegel uit Openbaring 7 is door God gegeven. Het merkteken uit Openbaring 13 komt van de anti-christ.

In Openbaring 7 lezen we dat de 144.000 verzegelden uit alle stammen van Israël afkomstig zijn. Openbaring 7 beschrijft in detail dat uit iedere stam 12.000 verzegeld zijn (Juda, Ruben, Gad, Aser, Naftali, Manasse, Simeon, Levi, Issaschar, Zebulon, Jozef en Benjamin). Deze twaalf stammen bestaan vandaag nog! Het getal 144.000 is een letterlijk getal!

Openbaring 14 vertelt meer over de 144.000:

En ik zag, en zie het Lam stond op de berg Sion, en bij Hem honderdvierenveertigduizend mensen met op hun voorhoofd de Naam van Zijn Vader geschreven. En ik hoorde een geluid uit de hemel, als een geluid van vele wateren en als het geluid van een zware donderslag. En ik hoorde het geluid van citerspelers die op hun citers spelen. En zij zongen als een nieuw lied vóór de troon, vóór de vier dieren en de ouderlingen. En niemand kon dat lied leren behalve de honderdvierenveertigduizend, die van de aarde gekocht waren. Zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn want zij zijn maagden. Dezen zijn het die het Lam volgen waar Het ook naartoe gaat. Dezen zijn gekocht uit de mensen, als eerstelingen voor God en het Lam. En in hun mond is geen leugen gevonden, want zij zijn smetteloos voor de troon van God.

Het is belangrijk te beseffen dat God altijd mensen op aarde heeft, die van en over Hem getuigen. Geen enkel mens zal de God van toorn ontmoeten voordat hij of zij de God van Genade ontmoet heeft! Ieder mens, zonder enige uitzondering, heeft of krijgt dus de kans om Jezus te aanvaarden als God en Verlosser, en zo Gods oordeel te ontlopen! De 144.000 zijn een deel van de mensen die gedurende de grote verdrukking getuigen van en over God.

We moeten de passage in Openbaring 7 dus lezen zoals het geschreven is ("En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren: honderdvierenveertigduizend waren er verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten."), dus letterlijk 144.000 Joden; 12.000 uit elke stam van Israël. Besef dat de Bijbel ons nergens leert dat Israël vervangen is of wordt door de Kerk (deze dwaling wordt de vervangingsleer genoemd). De 144.000 Joden zijn "verzegeld", waardoor zij een bovennatuurlijke bescherming hebben tegen alle Goddelijke oordelen en tegen de anti-christ, zodat zij hun opdracht tijdens de grote verdrukking kunnen uitvoeren. Gedurende de grote verdrukking zal God Zijn plan met Israël voltooien (zie ook Daniël 9:24-27). De 144.000 Joden zijn een "eerste opbrengst" (Openbaring 14:4), zoals ook werd voorspeld in Zacharia 12:10 en Romeinen 11:25-27:

Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis (opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog), dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. En zo zal heel Israël zalig worden, zoals geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob. En dit is het verbond van Mij met hen, wanneer Ik hun zonden zal wegnemen.

De taak van de 144.000 is het verkondigen van het evangelie tijdens de grote verdrukking. Als gevolg van deze bediening zullen vele miljoenen, misschien zelfs wel miljarden tot geloof in Christus komen (Openbaring 7):

Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon.

Samengevat: de 144.000 zijn letterlijk 144.000 mensen (Joden) uit de twaalf stammen van Israël, met een bovennatuurlijke bescherming, die als taak hebben het evangelie te verkondigen tijdens de grote verdrukking.

De Bijbel leert ons dat de grote verdrukking een vreselijke tijd zal zijn. Maar, diegenen die Jezus aanvaard hebben als God en Verlosser zullen deze verschrikkelijke tijd niet hoeven mee te maken. Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook