GOG EN MAGOG


Ezechiël 38
Mensenkind, richt uw blik op Gog, het land van Magog, de oppervorst van Mesech en Tubal, en profeteer tegen hem.


In de Bijbel heeft God ons duidelijke tekenen gegeven, waaraan we kunnen zien waar wij ons bevinden op de Bijbelse kalender. De terugkeer van de Joden naar Israël kunnen we misschien wel als één van de belangrijkse signalen beschouwen, waaruit we kunnen opmaken dat we ons in de laatste fase van de Kerktijd bevinden. Naast de terugkeer van het Joodse volk, zien we ook een toename van globalisering, anti-semitisme, afvalligheid, misleiding en valse leer (zoals vervangingstheologie en preterisme). Ooit zal één persoon de wereldleider worden, op zowel economisch, militair en politiek terrein. Alle tekenen wijzen op een spoedige terugkeer van Jezus Christus. Alleen al in de periode 2020 - 2022 is de wereld niet slechts getroffen door een pandemie, en een oorlog, gestart door Rusland, maar zien we ook een explosieve groei van het aantal natuurrampen en wereldwijde inflatie, die elkaar weer versterken en zullen uitmonden in een multi-crisis. De veranderingen die we in de wereld zien in twee jaar (versnelde digitalisering, sterke afname contant geld, steeds meer wereldwijde controle), vinden normaal plaats in tientallen jaren!

We zien dus een profetische versnelling van gebeurtenissen, waarbij in 2022 de opkomst van Rusland er zeker uitspringt. In 1991 viel de Sovjet Unie uiteen in ongeveer 15 nieuwe landen. Volgens Vladimir Poetin was dit de grootste geopolitieke ramp uit de 20e eeuw. Het doel van Poetin zou dus kunnen zijn de Sovjet Unie weer te herstellen. Maar, wat is de rol van Rusland in Bijbelse profetie? Het antwoord op deze vraag lezen we in Ezechiël 38 en 39:

Mensenkind, richt uw blik op Gog, het land van Magog, de oppervorst van Mesech en Tubal, en profeteer tegen hem. Zeg: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zál u, Gog, oppervorst van Mesech en Tubal! Ik zal u omkeren, Ik zal haken in uw kaken slaan en Ik zal u doen uittrekken: u, met heel uw leger, paarden en ruiters, allen uitmuntend gekleed, een grote strijdmacht met grote en kleine schilden, die allen het zwaard hanteren. Bij hen zijn Perzen, Cusjieten en Puteeërs, allen met schild en helm, Gomer met al zijn troepen, Beth-Togarma, in het uiterste noorden, met al zijn troepen, vele volken met u.

Om Ezechiël 38 goed te kunnen begrijpen, moeten we beseffen dat Ezechiël 38 na hoofdstuk 37 geschreven is, waarin we lezen dat de Joden zullen terugkeren naar het in 1948 gestichte land Israël. In 1948 woonde slechts 6% van de Joden in Israël. In 2022 woonde ongeveer 40% van alle Joden in Israël! We zijn dus getuige van het uitkomen van de profetie uit Ezechiël 37. Het is opvallend dat Ezechiël dit 2500 jaar geleden profeteerde. Het is minstens zo opvallend dat Ezechiël ook voorspelde dat Rusland in de laatste dagen een grootmacht zou worden. "Maar, wanneer we Ezechiël 38 lezen, treffen we de naam Rusland niet aan", zullen sommigen zeggen. In diverse Engelse vertalingen wordt in Ezechiël 38:2 gesproken over "the Prince of Rosh". De grammatica van de Hebreeuwse Bijbel ondersteunt de vertaling van Rosh als een naam met een geografische locatie, waar later de naam Rusland uit ontstaan is. Tevens weten we dat er in de tijd van Ezechiël volkeren leefden in het zuiden van het huidige Rusland, met de naam Ros of Rasapu. Ten slotte lezen we in Ezechiël 38 en 39 drie keer dat deze troepen, onder leiding van Gog, uit het (verre) noorden komen. Veel Bijbelleraren denken ook dat Magog naar Rusland verwijst. In Ezechiël 38 lezen we tevens dat Rusland niet alleen komt, maar met een coalitie van verschillende landen. De oorlog zal plaatsvinden in de eindtijd na de opname van de Gemeente, omdat Israël in vrede en rust is, het land niet "ommuurd" is, en de inwoners onbezorgd van hun leven genieten:

U zult zeggen: Ik zal optrekken tegen een niet ommuurd land, komen bij mensen die rustig en onbezorgd wonen, die allen zonder muur en grendel wonen en geen poorten hebben, ....

Deze situatie doet zich pas voor nadat de antichrist een vredesverdrag met Israël heeft getekend (Daniël 9).

De aanval op Israël wordt geleid door Gog. In tegenstelling tot wat sommigen denken, is Gog dus een persoon. De naam Gog betekent zeer waarschijnlijk "duisternis". Gog is niet de antichrist! Er wordt veel gespeculeerd wie de antichrist of wie Gog zal zijn. De antichrist wordt pas geopenbaard na de opname van de Gemeente. Gog zal de leider zijn van de coalitie, onder leiding van Rusland, die optrekt naar Israël. In 2022 vroegen velen zich af of Poetin Gog zou kunnen zijn? Het simpele antwoord is dat we het niet weten. Wat we wel weten is dat Vladimir Poetin Gog-achtige eigenschappen heeft (denk aan de verdragen tussen Iran en Rusland en de ambitie om de Sovjet-Unie te herstellen), en daarmee in ieder geval een voorteken is van dat wat nog moet komen!

De landen van de coalitie

We hebben dus vastgesteld dat Gog de leider is van de coalitie. De andere namen zijn landen. Wanneer we op een recente wereldkaart kijken, treffen we geen van de namen uit Ezechiël 38 aan. We moeten dus nagaan welke landen de tegenwoordige tegenhangers zijn. We hebben al geconstateerd dat de naam Rosh (niet in alle vertalingen genoemd) overeenkomt met het huidige Rusland. Velen denken ook dat Magog (deels) naar Rusland verwijst, maar anderen gaan ervan uit dat Oekraïne ook onderdeel uitmaakt van Magog, en dat Magog dus overeenkomt met de voormalige Sovjet-Unie! En, deze visie bestond al lang voor de oorlog in Oekraïne! En, als dit waar is, dan is de inval van Rusland in de Oekraïne mogelijk een voorbereiding op de gebeurtenissen uit Ezechiël 38!

De andere genoemde landen zijn Mesech, Tubal, Perzië, de Cusjieten (Cusj), Puteeërs (Put), Gomer en Beth-Togarma. Vier van deze landen (Mesech, Tubal, Gomer en Beth-Togarma) waren in de tijd van Ezechiël gesitueerd in en rond het huidige Turkije. Dat betekent dus dat Turkije betrokken zal zijn in de Gog en Magog-oorlog. Het land Put lag ten westen van Egypte, ofwel het huidige Libië. Perzië is uiteraard het huidige Iran. Het is geen geheim dat Iran één van de grootste vijanden van Israël is! Het land Cusj is het huidige Ethiopië en Soedan. Sommigen denken dat de genoemde landen een soort buitenste ring zijn van de coalitie, en dat alle landen in deze ring ook deel uit zullen maken van de coalitie.

Opvallend is dat er ook protest zal zijn tegen de aanval op Israël. We lezen in Ezechiël 38:13

Sjeba, Dedan, de kooplieden van Tarsis en al hun jonge leeuwen zullen tegen u zeggen: Komt u om een roof te plegen?

Sjeba is waarschijnlijk het huidige Yemen. Dedan zijn naar alle waarschijnlijkheid de gematigde golfstaten. Tarsis was een gebied in het huidige zuiden van Spanje (Tarsis komen we ook in Jona 1 tegen). De gematigde golfstaten, en mogelijk ook westerse landen zullen protesteren tegen de aanval van Rusland en moslim-landen op Israël.

Waarom vallen Rusland en de moslim-landen Israël aan?

In de eerste plaats valt er veel te halen in Israël ("roof plegen"). Er zijn grote hoeveelheden olie en gas ontdekt. Het tweede doel is de vernietiging van het Joodse volk (in het verleden hebben we ook de verschrikkelijke voortekenen gezien!). De aanval is demonisch geïnspireerd, en satan is natuurlijk de ultieme Jodenhater (antisemiet). En een derde reden is het uitdagen van de antichrist. De invasie (Gog en Magog-oorlog) zal naar alle waarschijnlijkheid plaatsvinden in de eerste helft van de zevenjarige verdrukking, als Israël in vrede leeft (dus na de ondertekening van het vredesverdrag met de antichrist aan het begin van de zevenjarige verdrukking!). De aanval van Rusland en de moslim-landen is dus niet slechts een aanval op Israël, maar ook een aanval op de (westerse) landen, en het vredesverdrag van de antichrist met Israël (misschien wel het argument voor de antichrist om het verdrag te schenden?!).

Wanneer vallen Rusland en de moslim-landen Israël aan?

Zoals al eerder vermeld vindt de Gog en Magog-oorlog plaats ná de opname van de Gemeente (omdat Israël in vrede en rust is, het land niet "ommuurd" is, en de inwoners onbezorgd van hun leven genieten), zeer waarschijnlijk in de eerste helft van de zevenjarige verdrukking. Er zijn andere visies, en die willen we toch kort benoemen (en weerleggen):

Sommigen beweren dat de Gog en Magog-oorlog in het verleden al plaatsgevonden hebben. Deze visie is gebaseerd op Ezechiël 38:4, waar we lezen dat er paarden, zwaarden en schilden tijdens deze oorlog gebruikt worden. Maar, zoals we de moderne tegenhangers van de landen gebruiken, moeten we ook de moderne tegenhangers van de wapens gebruiken. Ezechiël profeteerde een gebeurtenis in de verre toekomst, en gebruikte woorden en omschrijvingen uit zijn tijd. Overigens zijn er ook mensen die denken dat het er zo slecht aan toe gaat in de zevenjarige verdrukking, dat men zelfs teruggrijpt naar zwaarden en schilden. Maar, hoe dan ook, de Gog en Magog-oorlog kán niet in het verleden hebben plaats gevonden, omdat Ezechiël spreekt over de verre toekomst. Daarnaast is Israël pas sinds 1948 weer een land en heeft er nooit in het verleden een oorlog in Israël plaatsgevonden van de orde Gog en Magog. Er zijn ook mensen die denken dat de Gog en Magog-oorlog voor de opname van de Gemeente zal plaatsvinden. Eén van de redenen waarom sommigen dit geloven, vinden we in Ezechiël 39:9, waar we lezen dat de inwoners van de steden van Israël na de oorlog zeven jaar vuur stoken (van de wapens). Echter, de eindtijd, waar Ezechiël over spreekt, begint pas ná de opname van de Gemeente. Daarnaast is Israël niet ommuurd, in vrede en leven de inwoners onbezorgd, op het moment van de invasie (Ezechiël 38:8), en dat is pas een feit wanneer de antichrist het vredesverdrag heeft ondertekend (Israël wordt nu regelmatig aangevallen, is zeker ommuurd, heeft zwaar bewapende grensposten, en veel inwoners leven absoluut niet onbezorgd!). Bovendien moeten we beseffen dat ná de zevenjarige verdrukking het millennium (duizendjarig rijk) begint. Er is dus geen enkele reden om welke conclusie dan ook te trekken uit het "zeven jaar vuur stoken". Dan zijn er mensen die de Gog en Magog-oorlog gelijk stellen aan Armageddon. Maar, omdat we weten dat wanneer de Gog en Magog-oorlog begint het vrede is in Israël, kunnen we niet anders dan concluderen dat deze oorlog aan het begin van de zevenjarige verdrukking moet plaatsvinden. Bovendien wordt in Ezechiël 38 een specifieke groep landen genoemd, terwijl bij Armageddon alle landen betrokken zullen zijn! Daarnaast is de aanvoerder van de Gog en Magog-oorlog Gog, terwijl de leider van Armageddon de antichrist is. Tenslotte zijn er mensen die de Gog en Magog-oorlog aan het eind van het millennium plaatsen (Openbaring 20:8), omdat dit de enige andere referentie is naar Gog en Magog, en het dus, volgens sommigen, dezelfde oorlog moet zijn? Maar, deze visie kent veel problemen. Ezechiël 40 t/m Ezechiël 48 beschrijven de tijd ná de zevenjarige verdrukking. Bovendien zijn in de tweede Gog en Magog-oorlog, aan het eind van het millennium, alle landen betrokken, en niet slechts een selecte groep landen, die we in de eerste Gog en Magog-oorlog aantreffen.

Samengevat

De opname van de Gemeente kan ieder moment plaatsvinden. Alle gelovigen zullen in een ondeelbaar moment opgenomen worden in de Hemel, en een perfect nieuw lichaam ontvangen. Direct of snel daarna daarna zal de antichrist een vredesverdrag met Israël tekenen. Deze gebeurtenis is het begin van de zevenjarige verdrukking. De Abraham-akkoorden uit 2020 zijn misschien wel een voorteken van het komende vredesverdrag! De eerste Gog en Magog-oorlog vindt plaats in de eerste helft van de zevenjarige verdrukking. Armageddon is de oorlog aan het eind van de verdrukking. De zevenjarige verdrukking eindigt met de wederkomst van Jezus Christus.

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook