HET KLIMAAT


Openbaring 16
En de vierde engel goot zijn schaal uit over de zon, en haar werd macht gegeven de mensen te verzengen met vuur. En de mensen werden verzengd door grote hitte.


In een ander kort artikel hebben we uitgelegd dat ons klimaat verandert. In dit artikel bekijken we de visie van atheïsten op het klimaat en klimaatverandering en vergelijken we deze visie met de Bijbel.

Volgens klimaatwetenschappers komt er een enorme crisis op ons af: de temperatuur op aarde kan met drie, of misschien wel vijf graden stijgen binnen enkele tientallen jaren, met een stijgende zeespiegel, oceaanverzuring, verwoestende stormen, hittegolven en overstromingen tot gevolg. Grote delen van de wereld zullen te maken krijgen met klimaatvluchtelingen, omdat mensen geen voedsel en water meer hebben. Diverse dieren zullen uitsterven. Meer dan 90% van alle wetenschappers stelt dat menselijk handelen de voornaamste oorzaak is van de opwarming, met name door het gebruik van fossiele brandstoffen (waardoor er meer CO₂ in de atmosfeer komt). Een toename van de concentratie CO₂ veroorzaakt - samen met de toename van andere broeikasgassen - de opwarming en daarom is het nodig om de CO₂-uitstoot te verminderen.

De atheïstische benadering

Atheïsten gaan ervan uit dat de aarde ruim 4,5 miljard jaar oud is. Rond 1775 berekende de wetenschapper Georges-Louis Leclerc dat de aarde ongeveer 75.000 jaar moest zijn. Rond 1865 was deze berekening achterhaald, toen seculiere wetenschappers "ontdekten" dat de aarde minimaal 25 miljoen en maximaal 400 miljoen jaar oud moest zijn. Nog geen 50 jaar later werd de leeftijd van de aarde geschat op ruim twee miljard jaar, en dat er geen einde aan de snelle veroudering komt, blijkt uit het feit dat volgens de meeste seculiere wetenschappers de aarde inmiddels 4,5 tot 4,6 miljard jaar oud moet zijn. En niks wijst erop dat er aan de snelle veroudering van de aarde een einde komt! Dus wie weet hoe oud de aarde over enkele jaren zal zijn? Misschien wel tien miljard jaar.... Atheïsten hebben de aarde in ongeveer 250 jaar ruim 4,5 miljard jaar ouder laten worden, ofwel 18 miljoen jaar per jaar. Dit betekent dus dat de aarde de afgelopen twee en halve eeuw iedere dag 50.000 jaar ouder werd!

Volgens seculiere wetenschappers koelde de aarde in 500 miljoen jaar af tot ongeveer 1600 ℃. Over het verdere temperatuurverloop is niet heel erg veel bekend. Wat men bijvoorbeeld wel denkt te weten is dat het redelijk recent, gedurende het Cretaceous, rond 100 miljoen jaar geleden, gemiddeld 30 graden Celcius was. Tegenwoordig schommelt de gemiddelde wereldtemperatuur rond de 16 ℃. Nu denk je misschien dat 100 miljoen jaar een lange tijd is, maar besef dat we - volgens atheïsten - spreken over minder dan 2% van de geschiedenis van onze aarde.

Hoe vaak lezen we dat het huidige jaar het warmste jaar ooit was, of dat de oceanen nog nooit zo warm geweest zijn? Seculiere wetenschappers zouden heftig moeten protesteren bij dit soort uitspraken, omdat ze feitelijk onjuist zijn! Als de gemiddelde wereldtemperatuur in 100 miljoen jaar tijd met 14 graden gedaald is, zou het best mogelijk kunnen zijn dat de afkoeling tot stilstand gekomen is. En - weer volgens deze zelfde seculiere wetenschappers - zijn onze huidige jaren bij lange na niet de warmste jaren ooit op aarde!

Dat het klimaat in beweging is kunnen we zonder enige twijfel vaststellen. Dat de mens maar een hele kleine rol daarin speelt - volgens atheïsten - is ook een feit, omdat de (huidige) mens nog maar net komt kijken op onze planeet! De afgelopen 200 miljoen jaar tijd heeft de door de mens veroorzaakte CO₂-uitstoot een verwaarloosbare rol gespeeld!

En toch geloven de meeste seculiere wetenschappers dat de mens van grote invloed is op klimaatverandering. Veel van deze wetenschappers vragen zich wel af hoe groot de invloed van de mens is en welke factoren een rol spelen. Dat de visie van seculiere wetenschappers extreem belangrijk is, blijkt uit het feit dat het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) een grote rol speelt in het wereldwijde klimaatbeleid, gebaseerd op de onderzoeksresultaten van de genoemde seculiere wetenschappers. Klimaatverandering heeft veel verschillende oorzaken, zoals de activiteit van de zon, de toename van broeikasgassen in de lucht, vulkaanuitbarstingen en zelfs meteorietinslagen. De afgelopen 130 jaar zijn de broeikasgassen in de atmosfeer sterk toegenomen. Broeikasgassen zorgen ervoor dat warmte wordt vastgehouden en daardoor stijgt de temperatuur op aarde. Zonder broeikasgassen zou de aarde ijskoud zijn, maar met teveel broeikasgassen wordt het juist te heet. Wetenschappers hebben vastgesteld dat er vooral steeds meer koolstofdioxide (CO₂) en methaan voorkomt. De toename van CO₂ komt - volgens seculiere wetenschappers - vooral door de verbranding van aardolie, aardgas en steenkool. De toename van methaan komt - weer volgens deze wetenschappers - door landbouw (bijvoorbeeld koeien en rijstvelden), moerasgas in waterrijke gebieden en door weglekken van aardgas. De rol van de in de Bijbel genoemde zondvloed wordt logischerwijs door seculiere wetenschappers totaal buiten beschouwing gelaten. Dat de gevolgen van de zondvloed wel degelijk een enorme rol gespeeld hebben (en nog steeds spelen!) m.b.t. klimaatverandering leggen we in dit artikel uit!

Samengevat

1.  Volgens atheïsten is de aarde de afgelopen 250 jaar iedere dag 50.000 jaar ouder geworden.

2.  Volgens deze seculiere wetenschappers is de gemiddelde wereldtemperatuur de afgelopen 100 miljoen jaar met 14 graden afgenomen.

3.  Het klimaat is in beweging. Dit is een feit. Atheïsten schrijven de negatieve verandering vooral toe aan de mens.

4.  Atheïsten weigeren de gevolgen van een wereldwijde ramp, zoals de zondvloed, te betrekken in het onderzoek naar klimaatverandering.

5.  Door onjuist wetenschappelijk onderzoek is de kans enorm groot dat er verkeerde maatregelen genomen worden.

6.  Diverse seculiere wetenschappers zetten vraagtekens bij de rol van de mens aangaande klimaatverandering.

De Bijbelse benadering

De Bijbelse benadering is totaal anders! De Bijbel leert ons dat de aarde ongeveer 6000 jaar oud is. De Bijbel leert ons dat de aarde perfect was, maar dat deze door de rebellie van de mens gevallen is. Nadat de mens de relatie met God verpest heeft, is er veel veranderd. In Genesis 3 lezen we:

En tegen Adam zei Hij: Omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van die boom gegeten hebt waarvan Ik u geboden had: U mag daarvan niet eten, is de aardbodem omwille van u vervloekt;

De aardbodem is dus vervloekt, en dat is de schuld van de mens. Dat er nog veel meer veranderd is lezen we verder in hetzelfde hoofdstuk:

dorens en distels zal hij voor u laten opkomen

Dat de puinhoop nog niet compleet was blijkt uit het feit dat God zelfs spijt kreeg van Zijn schepping (Genesis 6):

Toen kreeg de HEERE er berouw over dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het bedroefde Hem in Zijn hart.

Op Noach en zijn gezin na, en van iedere diersoort een paar, vernietigde God al het leven. Na de zondvloed gebeurde er nog iets opmerkelijks (Genesis 8):

Voortaan, al de dagen van de aarde, zullen zaaitijd en oogsttijd, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht niet ophouden.

We lezen dus dat zolang deze aarde bestaat, er opeens seizoenen zijn. Er wordt gesproken over koude en hitte. De zondvloed moet dus een enorme klimaatverandering veroorzaakt hebben! Het gegeven dat we te maken hebben met koude en hitte bewijst hoe accuraat Genesis 8 is! Het is dus waar dat de mens indirect oorzaak is van koude en hitte, maar het is erg naïef om te denken dat de mens nu nog een serieuze invloed op dit klimaat kan hebben. De Bijbel leert ons dat er een einde aan deze wereld komt. God zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde maken, die net zo perfect zal zijn als de oorspronkelijke wereld, vóórdat de mens deze had verpest (Openbaring 21):

En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan.

En, Jesaja 65:

Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden, ze zullen niet meer opkomen in het hart.

We gaan dus niet ontkennen dat het klimaat in beweging is. De Bijbel leert het ons zelfs! Het is ook een simpel gegeven dat de afgelopen tien jaren gemiddeld warmer waren dan de 50 jaar daarvoor. Vreemd genoeg is er over de oorzaak van deze opwarming weinig discussie. Deze wordt hoofdzakelijk aan de mens toegeschreven!

Diegenen die de Bijbel lezen, weten dus dat het klimaat na de zondeval veranderd is, en dat het klimaat na de zondvloed extreem veranderd is. Dus, in dat opzicht kunnen we stellen dat klimaatverandering door de mens veroorzaakt is! Na de zondvloed is de temperatuur vermoedelijk enorm gedaald en is een groot deel van het noordelijk halfrond met ijs bedekt geweest. Er waren gletsjers tot in de Benelux, en waarschijnlijk zelfs tot in Frankrijk. Seculiere wetenschappers bevestigen overigens dat er in het verleden grote hoeveelheden ijs in Europa geweest moeten zijn. Enige verschil met de Bijbelse feiten is de datering.

Enkele honderden jaren na de zondvloed begonnen de gletsjers te smelten. De gletsjers in Noord Europa zijn vrijwel allemaal verdwenen. Voor de grote gletsjers moet men naar Spitsbergen of (het noorden van) Groenland reizen, maar ook hier constateert men een flinke afname van het aantal gletsjers. Wat gebeurt er als ijs verdwijnt? De temperatuur van het zeewater neemt toe, en daarnaast is de noordenwind een stuk minder koud, met als gevolg - inderdaad - opwarming van de lucht, en dus ook van de aarde. Echter, als het ijs grotendeels gesmolten is, ontstaat er een nieuwe situatie. Seculiere wetenschappers die de Bijbel ontkennen, blijven vasthouden aan de door de mens veroorzaakte CO₂ (en methaan)-uitstoot, terwijl het grootste "probleem" de naweeën van de zondvloed zijn! Door het smelten van de permafrost komen er zeer waarschijnlijk grote hoeveelheden methaan in de atmosfeer. Het is dus niet de mens die deze toename veroorzaakt, het zijn nog steeds de indirecte gevolgen van de zondvloed! Als ijs smelt, wordt de lucht vochtiger, en, volgens sommige theorieën ontstaat er ten eerste meer neerslag, maar, ten tweede kan de temperatuur zelfs gaan dalen, i.p.v. stijgen volgens diezelfde theorieën! Klimaatmodellen en wetenschappers die de zondvloed ontkennen zijn totaal waardeloos, omdat juist de zondvloed een enorme factor was (en is!) voor het klimaat en klimaatverandering! Het eerlijke verhaal is dus dat we het niet weten.

Het is ronduit arrogant te denken dat mensen het klimaat significant kunnen beïnvloeden of iets kunnen bepalen over de zon:

Psalm 104
de zon weet wanneer hij ondergaat.

Jesaja 45
opdat men zal weten, vanwaar de zon opkomt tot waar zij ondergaat, dat er buiten Mij niets is.

Als God wil, zet Hij de zon stil (Jozua 10):

En de zon stond stil en de maan bleef staan, totdat het volk zich aan zijn vijanden had gewroken. Is dit niet geschreven in het Boek van de Oprechte? De zon stond stil in het midden van de hemel en haastte zich niet om onder te gaan, ongeveer een volle dag.

De zon zal verduisteren voordat Jezus wederkomt (Handelingen 2):

De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heere komt.

De zon gehoorzaamt God beter dan de mens. Hoewel de zonsondergang volgens vaste patronen verloopt, bepaalt God altijd nog wanneer de zon ondergaat. Hij kan ingrijpen, zoals Hij wil (Amos 8):

Op die dag zal het gebeuren, spreekt de Heere HEERE, dat Ik de zon midden op de dag zal laten ondergaan

God bepaalt hoe sterk het licht van de zon, of van de maan is, dus mogelijk ook de warmte. De mens heeft daar NIETS over te zeggen, en kan er ook NIETS aan veranderen (Jesaja 30):

Dan zal het licht van de volle maan zijn als het licht van de gloeiende zon, en het licht van de zon zal zevenmaal sterker zijn, net als het licht van zeven dagen

De mensen die nu klagen over aardopwarming beseffen niet wat er gaande is, en wat er nog gaat komen. Het zal letterlijk en figuurlijk nog een paar graadjes erger worden (Openbaring 16):

En de vierde engel goot zijn schaal uit over de zon, en haar werd macht gegeven de mensen te verzengen met vuur. En de mensen werden verzengd door grote hitte.

In feite kunnen we dus stellen dat aardopwarming een voorteken is van de naderende eindtijd!

De Bijbel leert ons ook dat rivieren zullen opdrogen, dat er extreme tijden zullen komen (Openbaring 16):

En de zesde engel goot zijn schaal uit over de grote rivier, de Eufraat. En haar water droogde op, zodat de weg gereedgemaakt werd voor de koningen uit de richting waar de zon opgaat.

En grote hagelstenen, elk ongeveer een talentpond zwaar, vielen uit de hemel op de mensen neer.


Bijbelse profetie is niet te veranderen door menselijke inspanningen! De Bijbel leert ons dat menselijke wijsheid dwaas is in Gods ogen (1 Korinthe 3):

Want de wijsheid van deze wereld is dwaasheid bij God.

Betekent dit dat we niets hoeven te doen?

Als wetenschappers de behoefte hebben om het klimaat en de verandering daarvan te onderzoeken, kan en mag dat. Maar zolang klimaatverandering hoofdzakelijk wordt gekoppeld aan menselijk handelen, heeft een onderzoek daarnaar geen zin. De Bijbel leert ons dat God geeft om Zijn Schepping. In de komende wereld - de nieuwe hemel en aarde - zullen mensen én dieren in vrede met elkaar eeuwig leven. Dierenwelzijn en natuurbehoud staan niet los van Christelijk denken! Echter, wanneer de mens de Schepping boven de Schepper stelt, of wanneer de mens de arrogantie heeft te denken de wereld te kunnen redden, zal deze zelfde mens bedrogen uitkomen! Christenen kunnen zich dus voorbereiden op de naderende opname van de Gemeente door in de eerste plaats het evangelie te verkondigen (Markus 16):

Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen.

En al die andere zaken, zoals een goed onderkomen, eten en drinken, kleding en een voorspoedig leven, waar ook de ongelovigen naar op zoek zijn? Wanneer wij Gods Koninkrijk en Zijn gerechtigheid hebben gevonden, hoeven wij ons totaal geen zorgen te maken, we zullen het erbij ontvangen, in overvloed (Mattheüs 6, Johannes 10):

Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.

Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben.


In de Bijbel lezen we hoe God het universum, de aarde, de dieren en de mens gemaakt heeft. We lezen tevens dat de mens de relatie met God verziekt heeft. In diezelfde Bijbel kan je ook lezen hoe God de relatie met de mens hersteld heeft, door Jezus naar aarde te zenden! Jezus is de Zoon van God. In de Bijbel kan je veel meer over Hem lezen! In Johannes 14 zegt Jezus:

Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.

Je kunt dus direct tot Jezus en direct via Jezus tot God bidden! Dit hoeft niet volgens een vast ritueel, iedereen mag de naam van Jezus aanroepen om tot God te komen! We nodigen je van harte uit dit te doen!

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook