AMERIKA EN BIJBELSE PROFETIE


Openbaring 17
En de vrouw die u gezien hebt, is de grote stad, die koninklijke heerschappij voert over de koningen van de aarde.


Wanneer we onderwijs m.b.t. Bijbelse profetie en de eindtijd beschouwen, moeten we helaas constateren dat er vaak sprake is van sensatie en speculatie. Wanneer er ergens in de wereld iets gebeurt, wordt de gebeurtenis vaak totaal ten onrechte gekoppeld aan Bijbelse profetieën. Ook zien we steeds vaker op youtube of andere kanalen filmpjes verschijnen van mensen die een "persoonlijke" openbaring hebben ontvangen of een droom, die zij met de wereld moeten delen. Zeker geloven wij dat God nog steeds visioenen of dromen geeft, maar een waarschuwing is op zijn plaats: geen persoonlijke droom, visie of openbaring staat op gelijke hoogte met de Bijbel! Er is geen woord of visioen groter dan de Bijbel. Alleen de Bijbel is onze leidraad en ons fundament, óók m.b.t. Bijbelse profetie. En om die reden besteden wij weinig tot geen aandacht aan persoonlijke visioenen of openbaringen.

Helaas moeten we ook constateren dat Bijbelse profetie vaak misbruikt wordt om sensationele voorspellingen te doen over de komende opname van de Gemeente, de positie van Amerika in de eindtijd, de wederkomst en aanverwante zaken.

De drie meest gebruikte Bijbelteksten die gebruikt worden m.b.t. Amerika en Bijbelse profetie

1.  Jesaja 18

Wee het land van vleugelgegons, dat aan de overkant van de rivieren van Cusj is, dat gezanten zendt over de zee, en in boten van biezen over het water. Ga, snelle boden, naar een volk, getrokken en geplukt, een volk, gevreesd van toen af en daarna, een volk van regel op regel en van vertrapping, bij wie rivieren zijn land beroven. Alle inwoners van de wereld en bewoners van de aarde, wanneer men de banier omhoogheft op de bergen, zult u het zien; en wanneer men op de bazuin blaast, zult u het horen! Ja, zo heeft de HEERE tegen mij gezegd: Ik zal rustig toezien vanuit Mijn woonplaats, als de zinderende hitte bij zonlicht, als een nevel van dauw in de hitte van de oogsttijd. Ja, vóór de oogst, als de bloei voorbij is en de bloesem een rijpende druif wordt, zal Hij de ranken met snoeimessen afsnijden en de takken wegnemen en afkappen. Ze zullen tezamen overgelaten worden aan de roofvogels van de bergen en aan de dieren op de aarde. De roofvogels zullen er de zomer doorbrengen, en alle dieren op de aarde de winter. In die tijd zullen aan de HEERE van de legermachten geschenken worden gebracht door een volk, getrokken en geplukt, een volk, gevreesd van toen af en daarna, een volk van regel op regel en van vertrapping - rivieren beroven zijn land - naar de plaats van de Naam van de HEERE van de legermachten, de berg Sion.

Er zijn Bijbelleraren die in deze tekst Amerika (de Verenigde Staten) willen leggen. Het probleem met deze visie vinden we al in het eerste vers! Het land Cusj of "Koesj" werd gebruikt door Egyptische en Hebreeuwse schrijvers voor het huidige zuidelijk Egypte en Soedan. Wanneer we Jesaja 18 dus correct interpreteren kunnen we onmogelijk concluderen dat Amerika hier genoemd wordt!

2.  Ezechiël 38

Sjeba, Dedan, de kooplieden van Tarsis en al hun jonge leeuwen zullen tegen u zeggen: Komt u om een roof te plegen? Hebt u uw strijdmacht bijeengebracht om buit te roven, om zilver en goud mee te voeren, om vee en bezit mee te nemen, om een grote roof te plegen?

Sommige Bijbelleraren denken dat Tarsis Spanje is. Sommigen denken dat het gaat om landen "ver in het westen", met de jonge leeuwen als de westerse wereld-leiders, die refereren aan de Verenigde Staten van Amerika. Sjeba en Dedan zijn voormalige golfstaten. Tarsis is relatief eenvoudig te identificeren:

Genesis 10
De zonen van Javan zijn: Elisa en Tarsis, de Kittiërs en de Dodanieten. Van hen stammen de mensen af die zich over de kustlanden van de volken verspreid hebben, in hun landen, elk overeenkomstig zijn taal, overeenkomstig hun geslachten, onder hun volken.

2 Kronieken 9
De koning had namelijk schepen die met de dienaren van Hiram op Tarsis voeren. Eens in de drie jaar liepen de schepen van Tarsis binnen, beladen met goud, zilver, ivoor, apen en pauwen.

Jesaja 2
tegen alle schepen van Tarsis en tegen alle koopvaardijschepen met kostbare lading.

Jesaja 23
De last over Tyrus. Weeklaag, schepen van Tarsis!

Jona 1
Maar Jona stond op om naar Tarsis te vluchten, weg van het aangezicht van de HEERE.

En dit zijn nog maar enkele teksten over Tarsis! Tarsis heeft niks met de Verenigde Staten te maken!

3.  Openbaring 17 en 18

En de vrouw die u gezien hebt, is de grote stad, die koninklijke heerschappij voert over de koningen van de aarde. Hierna zag ik een andere engel neerdalen uit de hemel. Hij had grote macht, en de aarde werd verlicht door zijn heerlijkheid. En hij riep uit met krachtige stem: Zij is gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon, en een woonplaats van demonen geworden, een schuilplaats voor allerlei onreine geesten en een schuilplaats voor allerlei onreine en weerzinwekkende vogels. Want van de wijn van de toorn van haar hoererij hebben alle volken gedronken, en de koningen van de aarde hebben hoererij met haar bedreven, en de kooplieden van de aarde zijn rijk geworden door de kracht van haar losbandig leven.

Sommige Bijbelleraren denken dat Babylon aan de Verenigde Staten of zelfs New York refereert. Hoewel er overeenkomsten zijn tussen de kenmerken van Babylon uit Openbaring 18 en het huidige Amerika, kunnen we niet zomaar de Verenigde Staten in deze passage lezen. Om diezelfde reden zouden we ook Amsterdam of een andere Europese grote stad in Openbaring 18 kunnen lezen. De Bijbel leert ons dat Babylon een stad in het huidige Irak is. Een veel logischer gedachte is dat Babylon ook in de eindtijd een stad zal zijn, op dezelfde plaats waar het vroegere Babylon lag! We mogen er dus vanuit gaan dat Babylon herbouwd zal worden, en dat het in de eindtijd een (economisch) centrum zal zijn. Maar, de aanstaande herbouw van Babylon zal slechts een voorbode zijn van de definitieve ondergang!

Amerika wordt dus niet expliciet genoemd in Bijbelse profetie. In de eindtijd zal alles om Israël draaien, en niet om Amerika. De Verenigde Staten zullen ook niet betrokken zijn bij de Gog en Magog-oorlog of Armageddon. Wanneer jij dus leest of hoort dat Amerika een grote rol speelt in Bijbelse profetie, dan weet je dat je te maken hebt met pure sensatie! De eerst grote gebeurtenis in Bijbelse profetie is de opname van de Gemeente gevolgd door de (grote) verdrukking. De Bijbel leert ons dat de grote verdrukking een vreselijke tijd zal zijn. Maar, diegenen die Jezus aanvaard hebben als God en Verlosser zullen deze verschrikkelijke tijd niet hoeven mee te maken (Opname van de Gemeente). Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook