WANNEER IS OPENBARING GESCHREVEN?


Openbaring 1
Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie, en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij.


Openbaring is volgens velen een moeilijk, vrijwel niet uit te leggen boek. Maar, dat Openbaring niet zo lastig te begrijpen is als je het in de juiste context leest en de chronologie goed begrijpt, hebben we in een ander artikel uitgelegd. In dit artikel gaan we in op de vraag wanneer het Openbaring geschreven is, en waarom de datering van dit Bijbelboek zo belangrijk is.

Het boek Openbaring is een boek van profetie en beschrijft toekomstige gebeurtenissen. In Openbaring 1 lezen we:

Schrijf nu op wat u hebt gezien, en wat is, en wat hierna zal geschieden.

Het "preterisme" is de voornaamste reden waarom de datering van het Bijbelboek Openbaring belangrijk is. Volgens het preterisme zijn alle Bijbelse profetieën al vervuld. Dus ook de profetieën over de eindtijd, zoals uit het Bijbelboek Openbaring, gaan niet over de toekomst maar zijn al vervuld. Zo beweren preteristen dat de Joodse Oorlog (66 - 70 na Christus) de meeste voorspellingen uit Openbaring vervulde. En nu begrijp je waarschijnlijk dat om die reden preteristen beweren dat Openbaring vóór het jaar 66 na Christus geschreven moet zijn, gedurende de regering van Nero. De preteristische visie gaat in rook op als de datering van rond 96 na Christus wordt aanvaard, en daarmee is ook een gevaarlijke leer ontmanteld die de laatste jaren de kerk binnen geslopen is: Kingdom Now.

Het Bijbelboek Openbaring is geschreven rond het jaar 96 na Christus. Dat het bewijs overweldigend is, zullen we in dit artikel bespreken. Het gevolg is dat Openbaring zich uitsluitend kan richten op het einde van onze geschiedenis, waar we nu stapje voor stapje naar toe bewegen. Openbaring beschrijft vooral de eindtijd, de tijd na de opname van de Gemeente. Vanwege de relatief late datering, kunnen we het preteristische gedachtengoed, inclusief de Kingdom Now-leer, naar de prullenbak verwijzen. Het zijn gevaarlijke dwalingen die spotten met de spoedige opname van de Gemeente en de wederkomst van Jezus Christus.

Titus Flavius Domitianus was van 81 tot 96 keizer van het Romeinse Rijk. Tijdens zijn regering is dus het Bijbelboek Openbaring geschreven. Ireneüs van Lyon (Smyrna, circa 140 - Lugdunum (Lyon), 202) wordt gezien als de eerste grote theoloog en kerkvader van de Christelijke kerk, na de periode van de apostelen. Ireneüs werd in of nabij Smyrna (het huidige Izmir in Turkije) geboren. Op jonge leeftijd ontmoette hij Polycarpus, de bisschop of presbyter van Smyrna, die door de Johannes was aangesteld! Polycarpus (ca. 69 - Smyrna, ca. 156) wordt gerekend tot de apostolische vaders, leerlingen van de apostelen. Het was Ireneüs die bevestigde dat het Bijbelboek Openbaring aan het eind van de heerschappij van Domitianus geschreven was, en dat was dus rond het jaar 96 na Christus!

Omdat Domitianus de traditionele Romeinse religie aanhing en er persoonlijk op toe zag dat de oude gewoonten en zeden tijdens zijn beleid werden nageleefd (onder hem werd bijvoorbeeld de tempel van Jupiter gerestaureerd), wordt aangenomen dat het deze keizer was die Johannes naar Patmos verbande. Johannes weigerde immers deel te nemen aan deze rituelen. Op Patmos ontving Johannes visioenen van Jezus Christus en schreef hij het boek Openbaring. Johannes stierf op zeer hoge leeftijd als laatste van de twaalf apostelen van Jezus. Hij is hiermee ook de enige apostel die een natuurlijke dood stierf.

In zijn boek "Against Heresies" wijdt Ireneüs een heel hoofdstuk (5:30) aan het getal van het beest (Openbaring 13). Ireneüs schreef oorspronkelijk in het Grieks, maar onze bestaande manuscripten van Ireneüs hebben pas latere Latijnse vertalingen. Gelukkig heeft Eusebius (260-340 n.Chr.) dit gedeelte voor Ireneüs bewaard in het oorspronkelijke Grieks (Eusebius, Kerkgeschiedenis 3.18.3; 5.8.6). In dit gedeelte begint Ireneüs met te spreken over de identiteit van de antichrist (Openbaring 13), en vervolgens behandelt hij het boek Openbaring als geheel.

In zijn boek lezen we de volgende zin, waar we uitgebreid op ingaan:

"We zullen echter niet het risico lopen om positief uit te spreken over de naam van de Antichrist; want als het nodig was dat zijn naam in deze huidige tijd duidelijk onthuld zou worden, zou deze aangekondigd zijn door hem die het apocalyptische visioen aanschouwde. Want dat is niet lang geleden waargenomen, maar bijna in onze tijd, tegen het einde van de regering van Domitianus."

Domitianus werd op 18 september 96 na Christus vermoord, en daarmee kwam er een einde aan zijn heerschappij, waaruit we dus kunnen concluderen dat het Bijbelboek Openbaring rond 96 na Christus geschreven is!

Preteristen beweren dat Ireneüs over de leeftijd van Johannes schreef, en niet over de datum van Openbaring. Maar, Ireneüs stelde zonder enige twijgel in een eerder werk dat Johannes leefde tijdens de regering van Trajanus (98 -117), en niet alleen tijdens de heerschappij van Domitianus. Daarnaast bevestigen alle gerenommeerde Engelse vertalingen zonder enige twijfel de datering rond 95 na Christus. Opmerkelijk is ook dat geen enkele theoloog of Bijbel-deskundige twijfelde aan de verklaring van Ireneüs gedurende 1600 jaar. Pas in de 18e eeuw is een andere datering voorgesteld door .... preteristen ....

Naast het externe bewijsmateriaal van de kerkvaders bevat Openbaring veel interne aanwijzingen die het jaartal rond 96 na Christus ondersteunen.

• Als Openbaring voor het jaar 70 geschreven zou zijn, dan zou Johannes tegelijkertijd met Paulus en Timotheüs leiding hebben gegeven in Efeze. Waarom zou Paulus Timotheüs de leiding over de kerk van Efeze geven als de apostel Johannes daar was? Bovendien noemt Paulus aan het einde van 2 Timotheüs diverse medewerkers bij naam, maar hij noemt Johannes nooit. Dit is opvallend! En waarom zou Jezus Paulus of Timotheüs niet noemen toen hij aan de gemeente van Efeze schreef (Openbaring 2:1-7)?

• De late datum (96 na Christus) verklaart hoe de kerk in Laodicea de tijd had om geestelijk te vervallen. Het Bijbelboek Kolossenzen is rond het jaar 60 geschreven. Paulus noemt een bloeiende kerk in Laodicea gedurende deze tijd, zoals we in Kolossenzen 2 en Kolossenzen 4 kunnen lezen. Als Openbaring rond het jaar 65 na Christus was geschreven, dan moest de kerk in Laodicea binnen slechts een paar jaar zijn verloederd. In Openbaring 3 lezen we immers:

Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal Ik u uit Mijn mond spuwen.

Natuurlijk kan geestelijk verval snel optreden, maar is het in dit geval waarschijnlijk?

• De late datum verklaart de woorden van Jezus aan de kerk in Laodicea in het licht van de grote aardbeving van 60 na Christus. De hele regio rond Laodicea kreeg te maken met een enorme aardbeving in het jaar 60. Archeologisch bewijsmateriaal in Laodicea wijst op een wederopbouwproces van dertig jaar, dus ongeveer tot het jaar 90. In Openbaring 3 lezen we echter:

Want u zegt: Ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek

Als Openbaring rond het jaar 65 geschreven zou zijn, zou het behoorlijk wreed zijn om een verwoeste stad te vertellen dat ze "rijk" zijn en "aan niets gebrek hebben". Een datering rond het jaar 96 verklaart de uitspraak wel, aangezien Laodicea tegen die tijd volledig hersteld was.

Samengevat

Er is geen enkele twijfel dat Johannes de Openbaring ontving aan het einde van de regering van Domitianus. Toen Johannes verbannen werd naar het eiland Patmos was het Joodse volk al meer dan 20 jaar verstrooid. Ook waren de tempel en de stad Jeruzalem verwoest door het leger van de Romeinse vorst Titus (70 na Christus). Als enige van de twaalf leerlingen van Jezus stierf Johannes een natuurlijke dood. Johannes ontving zijn visioen en schreef het Bijbelboek Openbaring toen hij ongeveer 100 jaar oud was en was toen als enige apostel nog in leven. Hij is tevens de schrijver van het Evangelie naar Johannes en van de drie brieven van Johannes.

LINKTIP

• Date of Revelation

• A Defense of the Domitianic Date of the Book of Revelation (Mark Hitchcock)

De Bijbel leert ons dat de grote verdrukking een vreselijke tijd zal zijn. Maar, diegenen die Jezus aanvaard hebben als God en Verlosser zullen deze verschrikkelijke tijd niet hoeven mee te maken. Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook