DE RUITER OP HET WITTE PAARD


Openbaring 6
En ik zag, en ziet, een wit paard, en Die daarop zat, had een boog; en Hem is een kroon gegeven, en Hij ging uit overwinnende, en opdat Hij overwonne!


Openbaring is volgens velen een moeilijk, vrijwel niet uit te leggen boek. Maar, dat Openbaring niet zo lastig te begrijpen is, als je het in de juiste context leest en de chronologie goed begrijpt, hebben we in een ander artikel uitgelegd. In dit artikel gaan we in op de vraag wie de ruiter op het witte paard is. Het antwoord op de vraag is relatief eenvoudig, wanneer je de chronologie van Openbaring goed begrijpt.

Het korte antwoord

Openbaring spreekt tweemaal over een ruiter op een wit paard; in Openbaring 6 en in Openbaring 19:

En ik zag, en ziet, een wit paard, en Die daarop zat, had een boog; en Hem is een kroon gegeven, en Hij ging uit overwinnende, en opdat Hij overwonne! (Openbaring 6)

En ik zag den hemel geopend; en ziet, een wit paard, en Die op hetzelve zat, was genaamd Getrouw en Waarachtig, en Hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid.
(Openbaring 19)

Uit de context en chronologie kunnen we zonder enige twijfel concluderen dat er sprake is van twee verschillende ruiters:

1.  De ruiter in Openbaring 6 is de antichrist.
2.  De ruiter in Openbaring 19 is Jezus Christus.

Het lange antwoord

Helaas zijn er mensen die denken dat de ruiter van het witte paard in beide gevallen Jezus Christus is. Ze trekken - ten onrechte - deze conclusie, omdat klakkeloos aangenomen wordt dat de ruiter in Openbaring 6 dezelfde moet zijn als in Openbaring 19, en, wanneer men oppervlakkig leest kan men deze conclusie misschien trekken, ook omdat in Openbaring 6 de verwijzing naar de ruiter met hoofdletters geschreven wordt (Die, Hem en tweemaal Hij). Maar, het trekken van deze conclusie getuigt van oppervlakkig lezen, zonder de context en de chronologie goed te begrijpen.

Sommigen denken dat de ruiter op het witte paard uit Openbaring 6 Jezus Christus moet zijn, omdat we in Openbaring 19 lezen dat Jezus op een wit paard terugkomt. De eerste ruiter op het witte paard lijkt in sommige opzichten op Jezus, maar in werkelijkheid is deze ruiter een misleider (de vorst van de duisternis doet zichzelf voor als een engel des lichts, zie 2 Korinthiërs 11). Dit verklaart dus ook de hoofdletters naar de verwijzingen! De ruiter uit Openbaring 6 doet zich voor als Christus, maar, is het niet! Uit de feiten dat in Openbaring 6 de ruiter op het witte paard uittrok om te overwinnen en dat in Openbaring 19 Jezus op een wit paard ten strijde trekt en de ultieme overwinning behaalt, kunnen we onmogelijk concluderen dat het om dezelfde paarden en dezelfde ruiters gaat! Jezus kan niet én op een paard zitten én het eerste zegel openen.

De Ruiter uit Openbaring 19 komt uit de Hemel, om de wereld te oordelen, en is zonder enige twijfel Jezus! De Ruiter uit Openbaring 19 draagt meerdere kronen en geen boog (zoals de ruiter uit Openbaring 6), maar een zwaard. Als er al over een boog, en pijlen, wordt gesproken, dan vaak in combinatie met het kwaad (dus satan of de antichrist). Daarom geeft Paulus in Efeziërs 6 het dringende advies:

Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven!

De boog in Openbaring 6 is geen kenmerk van Jezus, maar van Zijn tegenstander. Jezus (in Openbaring 19) heeft geen boog maar een scherp zwaard waarmee Hij Zijn vijanden zal straffen! Openbaring 6 zegt niets over de oorsprong van de kroon, die de eerste ruiter ontvangt. We lezen nergens dat hij de kroon van God ontvangt. Wél weten we dat het beest (de antichrist) al zijn macht ontleent aan de draak (satan) en bij een troon hoort een kroon. De ruiter uit Openbaring 6 is dus zonder enige twijfel de antichrist, die Christus wil imiteren, en zich dus voordoet als de komende Christus. Helaas zullen velen door deze antichrist misleid worden. Velen zullen hem als god aanvaarden, zijn merkteken aanvaarden, en daarmee de eeuwige ondergang tegemoet gaan. De antichrist wordt weergegeven als een ruiter op een wit paard, maar, in werkelijkheid is hij niet zo vreedzaam als hij zich voordoet. Aan het begin van Openbaring 6 is er nog geen sprake van een bloedige oorlog. De antichrist gebruikt een geweldloze methode van overwinnen (daarom de witte kleur). Deze ruiter is niemand anders dan de persoon uit Daniël 9, die een vredesverbond met Israël sluit, dat niet zo vreedzaam blijkt te zijn:

En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang; in de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden; en op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen, en wel tot de voleinding toe, en waartoe vast besloten is.

De antichrist zal over bovennatuurlijke gaven en capaciteiten beschikken en een (schijnbaar) antwoord hebben voor alle problemen in de wereld. Hij zal als redder van de wereld worden ontvangen, als een charismatische leider. Hij zal in eerste instantie een eind maken aan de chaos ten gevolge van oorlogen en economische ellende waarin de wereld zich op dat moment zal bevinden (en waar we nu al de voortekenen van zien!). Miljarden mensen zullen de antichrist als god aanbidden, zijn merkteken aanvaarden, en zo de ondergang tegemoet gaan. Na zeven jaar komt er een abrupt einde aan zijn heerschappij: Armageddon.

Samengevat: waarom is de ruiter uit Openbaring 6 de antichrist?

1.  Ten eerste weten we dat de Gemeente van Christus niet meer op aarde is. Na Openbaring 3 is de Gemeente opgenomen. We weten dat Jezus pas na de zeven-jarige verdrukking terug keert met Zijn Gemeente. Alleen om die reden kan de ruiter op het witte paard Jezus niet zijn. Het bewijst natuurlijk nog niet dat de ruiter daarom de antichrist is.

2.  Openbaring 4 en 5 spelen zich af in de Hemel. In Openbaring 5 wordt een boek genoemd, verzegeld met zeven zegels. Alleen Jezus Christus werd waardig gevonden het boek te openen:

Ween niet; zie, de Leeuw, Die uit den stam van Juda is, de Wortel Davids, heeft overwonnen, om het boek te openen, en zijn zeven zegelen open te breken.

Het is dan zeer onwaarschijnlijk dat diegene die het eerste zegel opende ook de ruiter is op het eerste paard!

3.  Omdat we nu weten dat de ruiter uit Openbaring 6 niet Jezus is, maar zich wel voordoet als Christus, kan het niet anders dat deze ruiter de antichrist is!


De Bijbel leert ons dat de grote verdrukking een vreselijke tijd zal zijn. Maar, diegenen die Jezus aanvaard hebben als God en Verlosser zullen deze verschrikkelijke tijd niet hoeven mee te maken. Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook