GENEZING EN GEZONDHEID
EEN PRAKTISCHE HANDLEIDING


Jesaja 53
De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.


Wanneer we over genezing en gezondheid spreken, ontstaat er snel ruzie, en, helaas ook, of misschien wel vooral, in het Christelijke wereldje. Vreemd genoeg wordt er snel geoordeeld, of heeft men het gevoel geoordeeld te worden. Geneest God vandaag nog? Geneest Hij altijd, of is er sprake van een loterij? En wat moet je doen als je ziek bent, bidt, maar niet geneest? Vreemd genoeg worden juist die mensen die wel geloven dat God altijd geneest door velen met de nek aangekeken en bekritiseerd. Is die kritiek terecht? In dit artikel willen we in gaan op prangende vragen en deze aan de hand van de Bijbel beantwoorden. Feit is en blijft dat vrijwel niemand ziek wil zijn. Willen we niet allemaal gezond zijn? Je kunt dit artikel ook als een korte samenvatting of handleiding beschouwen voor jouw weg naar genezing en gezondheid.

De Bijbel leert ons dat het Gods Wil is dat je gezond bent! Uit de vele Bijbelteksten over genezing (bestudeer deze op onze website!) blijkt dat hier geen enkele discussie over mogelijk is. We gaan nu uitleggen hoe jij deze genezing kunt ontvangen en kunt behouden aan de hand van eenvoudige stappen, waarin we duidelijk maken wat je wel moet doen, maar ook wat je niet moet doen!

A.  Wat moet je wel doen?

Aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser


De eerste stap is direct de belangrijkste stap! Deze stap is niet slechts belangrijk, maar in alle gevallen ook noodzakelijk! Als jij Jezus Christus NIET als God en Verlosser wil aanvaarden, houdt alles op. Jezus is de Bron van alles, Hij is jouw Schepper, jouw God, maar ook jouw Verlosser en Geneesheer. Zonder Hem ontvang je geen eeuwig leven, en ben je voor je gezondheid volledig afhankelijk van je eigen inspanningen. Je kunt misschien tijdelijk gezond en fit zijn door gezond te leven en te sporten, maar, uiteindelijk zal je alles verliezen. Aan het eind van dit artikel lees je hoe eenvoudig het is om Jezus te aanvaarden als God en Verlosser!

B.  Wat moet je niet doen?

Iets niet doen is soms zelfs lastiger dan iets wel te doen. We noemen enkele grote struikelblokken die genezing van ziekte en het behouden van gezondheid in de weg staan:

1.  De Bijbel leert ons dat we NIET naar de omstandigheden moeten kijken (maar naar Jezus). Verhef dus niet jouw omstandigheden of de negatieve verhalen van anderen tot norm. We ontkennen niet dat mensen ziek zijn, ziek blijven of zelfs sterven aan een ziekte. Maar, in onze zoektocht naar genezing en gezondheid, mogen we deze vervelende omstandigheden nooit als norm zien. Wanneer we over genezing spreken worden vaak grote mannen en vrouwen Gods genoemd die ziek waren of stierven aan een ziekte. Het is gebeurd, en het gebeurt, maar, het is nooit Gods Wil! De Bijbel leert ons dit ook niet. Geloof dus niet dat God jou niet wil genezen. De Bijbel leert ons in Marcus 7:13 dat we Gods Woord krachteloos kunnen maken door onze eigen tradities. Doe dus afstand van menselijke tradities en ervaringen en beperk je tot de Bijbel!

2.  Als mensen ziek zijn en geen genezing ontvangen, veroordeel ze niet, maar ga op zoek naar de oorzaken! Zolang mensen willen leren, blijf je ze bemoedigen en onderwijzen, en daar waar nodig of mogelijk voor ze bidden. Echter, wanneer mensen niet willen, laat ze dan, maar veroordeel ze niet. De Bijbel leert ons in Mattheüs 7 iets opmerkelijks:

en werp uw parels niet voor de zwijnen, opdat die ze niet op enig moment met hun poten vertrappen,...

Wanneer jij dus vasthoudt aan Gods Woord, maar anderen het (deels) afwijzen, hou je pareltje dan voor je. Deel het niet met diegenen die het willens en wetens willen vertrappen, vaak via valse doctrines.

3.  Wanneer jij serieus in gezondheid wil wandelen, en/of genezing voor je aandoeningen of ziekte wenst, wijs kritiek dan niet af! Veel mensen voelen zich veroordeeld, als ze vermaand worden. De Bijbel leert ons dat we ons denken moeten vernieuwen. De Bijbel leert ons ook dat we elkaar moeten bemoedigen en troosten, maar ook moeten vermanen en onderwijzen. De meeste mensen willen wel troost ontvangen, maar onderwijs en vermaning voelen vaak aan als een oordeel! Wanneer een Bijbelgetrouwe lereaar jou onderwijst, of wanneer een mede-gelovige jou wijst op destructief gedrag, noem het dan geen veroordeling! Kritiek, onderwijs en vermaningen zijn geen veroordelingen! Laat dus niet jouw emoties bepalen wat je wel of niet aanvaardt! Voel je niet veroordeeld, wanneer je onderwezen wordt!

4.  Als aanvulling op de punten (2) en (3) moet jij je dus ook niet schuldig voelen. Als jij voor iemand bidt, maar, er is (nog) geen zichtbare genezing, of wanneer jij ziek bent, maar je ontvangt (nog) geen zichtbare genezing, voel je dan niet schuldig! Blijf vasthouden aan Gods belofte en Zijn Wil, staak je zoektocht naar de Waarheid niet! Gelovigen zijn pelgrims op weg naar het eeuwige leven. In het leven moeten we ons denken vernieuwen. De één doet dit sneller dan een ander, en het kan ook zo zijn dat je op het ene gebied je denken al vernieuwd hebt, terwijl je op het andere gebied nog niet zo ver bent. God geeft ons geen schuldgevoel! Doe dus afstand van mensen die jou een schuldgevoel willen aanpraten. Maak wel onderscheid tussen onderwijzen, het leveren van kritiek, vermanen enerzijds en het aanpraten van een schuldgevoel anderzijds!


C.  Wat moet je wel doen?

In feite is het wandelen in gezondheid heel simpel, misschien wel te simpel. De Bijbel leert ons in Psalm 91 dat als we schuilen bij de Allerhoogste (God) en belijden dat Jezus Christus onze God, bescherming en toevlucht is, dat dan geen enkele plaag ons zal raken.

Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten.... Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw! ... bij u zal het onheil niet komen

Het onheil zal diegenen die dus schuilen bij de Allerhoogste en Jezus Christus aanvaarden als God, bescherming en toevlucht, niet raken!

Daarnaast spreekt de Bijbel over de wapenrusting van God in Efeziërs 6. Wanneer jij deze volledig aanhebt, zal je in alle gevallen stand houden tegen de duivel. En, omdat ziekte van satan komt (dus niet van God!) zal ook ziekte jou niet raken. Wanneer je toch ziek bent, mag jij je beroepen op het volbrachte Werk van Jezus Christus aan het Kruis. Hij is niet "slechts" voor jouw zonden gestorven, en weer opgestaan uit de dood, maar, Hij heeft ook jouw kwalen en ziektes gedragen, zodat jij genezen bent van alle ziektes (Jesaja 53):

De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.

Wanneer jij dus ziek bent, of niet geneest, is er ergens een gat in jouw wapenuitrusting, of schuil je niet volledig bij de Allerhoogste, of heb je Jezus Christus slechts op bepaalde gebieden aanvaard. Wanneer jij (nog) geen genezing ontvangen hebt, klopt er dus iets niet. Maar, zoals je gelezen hebt, hoef jij je niet schuldig te voelen! God is Liefde, het is Zijn Wil dat je gezond bent, dus, als jij ziek bent, is het Zijn wil dat je geneest. Wanneer het toch fout gaat, raadpleeg dan de Bijbel, want, de Bijbel geeft op iedere vraag antwoord! De Bijbel beantwoordt dus ook de vraag waarom sommigen hun genezing (nog) niet (volledig) ontvangen. We gaan een aantal punten behandelen. De kans is zeer groot dat ook jouw kwestie genoemd wordt!

1.  Misstanden bij het Avondmaal

Paulus leert ons in 1 Korinthe 11 dat er mensen zijn die ziek zijn of zelfs vroegtijdig sterven, vanwege misstanden bij het Avondmaal. De meeste mensen denken dat Paulus hier uitsluitend doelt op misbruik van het Avondmaal, dat hij spreekt over vreetfestijnen en aanverwante zaken. Maar, wanneer we goed lezen, spreekt Paulus over afwijkingen in de leer (dus weer de menselijke tradities!) en het onwaardig meedoen aan het Avondmaal. Maar, wat is onwaardig meedoen? Het betekent niet dat we eerst al onze zonden moeten belijden, en, dat als we nog ergens een zonde hebben, dat we vooral niet aan het avondmaal mogen deelnemen. Paulus zegt:

Daarom zijn er onder u veel zwakken en zieken

En, waar we een "daarom" lezen, moeten we ons afvragen "waarom?" Het antwoord lezen we in 1 Korinthe 11:29:

omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt

Er zijn dus mensen, zelfs hele kerken, die het lichaam (brood) niet onderscheiden, en alles dus op één en dezelfde hoop gooien. De deelnemers beseffen wel dat de wijn symbool staat voor het vergoten bloed van Jezus Christus ter vergeving van onze zonden, maar, de meesten begrijpen niet dat het brood symbool staat voor het gebroken en kapot geslagen lichaam van Jezus, ter genezing van onze ziektes en kwalen! Als jij dus deelneemt aan het Avondmaal, onderscheid dan het brood van de wijn! Hoe doe je dit nu praktisch? Ga naar een Kerk of Gemeente waar ze dit onderscheid wel maken, of vier het Avondmaal thuis met medegelovigen of desnoods alleen! Hoe vaak mag of moet je dit doen? Zo vaak je maar wil! Het avondmaal is geen "truc", maar een herinnering aan het perfecte en volbrachte Werk van Jezus Christus!

SAMENGEVAT
Het is dus mogelijk dat jij ziek bent en/of niet geneest, omdat je bewust of onbewust op een onwaardige manier deelneemt aan het avondmaal. De oplossing is eenvoud: Vier het avondmaal dus op een waardige manier; zoek een Bijbelgetrouwe kerk waar het lichaam (brood) onderscheiden wordt en/of organiseer zelf het avondmaal met je gelovige vrienden!

2.  Ongeloof

Tja, daar is ie dan.... ONGELOOF... Velen haken nu af of worden zelfs boos, want nu wordt er geoordeeld. Hoeveel mensen jammeren dat ze zo hun best gedaan hebben, zo gelovig zijn, zo lang gebeden hebben, maar, er is niks gebeurd... En dan krijgen ze nog een trap na van hun voorganger of kerk, want "ze geloven niet genoeg". Ruzie en verdeeldheid zijn het gevolg, terwijl juist nu de uitdaging zou moeten zijn te onderzoeken wat er echt aan de hand is! De Bijbel spreekt wel degelijk over ongeloof, maar, betekent dit dat jij niet genoeg geloof hebt? Zegt Jezus niet dat het geloof van een mosterdzaadje genoeg moet zijn? Om maar direct met de deur in huis te vallen: Ongeloof is totaal iets anders dan het niet hebben van geloof! Jij kunt dus genoeg geloof hebben, maar ongeloof tegelijkertijd. We moeten hierbij denken aan de genezing van de maanzieke jongen in Mattheüs 17. De discipelen, die notabene letterlijk naast en met Jezus liepen, konden de maanzieke jongen niet genezen. Op de vraag waarom ze het niet konden, gaf Jezus een antwoord. De meeste mensen zouden dan een bemoediging willen of begrip, of misschien wel troostende woorden en een oplossing voor de zieke jongen. Misschien kon er iets anders voor de jongen gedaan worden? Maar, het antwoord van Jezus was keihard:

O ongelovig en ontaard geslacht, hoelang zal Ik nog bij u zijn, hoelang zal Ik u nog verdragen? ... Vanwege uw ongeloof...

Er was dus sprake van ongeloof! De meesten willen dit niet horen. In dit verhaal is er zelfs sprake van een specifiek soort ongeloof. De discipelen waren zo overweldigd door de situatie waarin de maanzieke jongen zich bevond, dat hun ongeloof groeide en groeide. Over dit ongeloof zegt Jezus:

Maar dit soort gaat niet uit dan door bidden en vasten

Jezus spreekt dus NIET over demonen die slechts uitgaan door vasten. Geen enkele boze geest is onder de indruk van vasten. Jezus spreekt duidelijk over ongeloof. Nu beweren we niet dat jij moet gaan vasten en bidden. Je kunt het wel overwegen. Wat we wel beweren is dat jij je meer moet richten op Jezus en NIET op de omstandigheden. Vasten is een manier om jezelf te disciplineren. Je kunt je ongeloof ook bij God neerleggen, zoals de vader van de maanzieke jongen deed. De vader wist dat er ongeloof was, hij had het zojuist gezien. Zijn gebed was kort, krachtig en effectief (Markus 9):

Ik geloof, Heere! Kom mijn ongeloof te hulp.

Naast het ongeloof van de discipelen, spreekt Jezus ook over een ander soort ongeloof. In Nazareth werd Jezus niet zo hartelijk ontvangen. Slechts weinigen zagen in Hem de Verlosser, de Geneesheer, God en de Schepper. Slechts weinigen ontvingen genezing (terwijl de genezing voor iedereen beschikbaar was!!). Het ongeloof van de mensen stond in de weg:

En Hij deed daar niet veel krachten vanwege hun ongeloof.

SAMENGEVAT
Aanvaard Jezus Christus niet alleen als God en Verlosser, maar zie Hem ook als Geneesheer! Neem een voorbeeld aan de mensen in Nazareth hoe het NIET moet. Ongeloof kan dus wel degelijk een reden zijn waarom mensen ziek zijn of niet genezen. Het kan zowel gaan om ongeloof bij de zieke, maar ook om ongeloof van degene die bidt. De oplossing is eenvoudig: overweeg of bidden en vasten jouw ongeloof kan wegnemen en/of leg dit ongeloof bij God neer, zoals de vader van de maanzieke jongen deed!

3.  Gebrek aan kennis

De Bijbel leert ons dat Gods Volk ter gronde gaat door gebrek aan kennis! Zoals we gelezen hebben, zijn er hele kerkgemeenschappen die het avondmaal onwaardig gebruiken. Er is weinig kennis over gezondheid en genezing. De Bijbel leert ons dat Gods Woord medicijn is voor onze ziel, maar ook voor ons lichaam (Spreuken 4). Het is dus heel goed mogelijk dat een gebrek aan kennis jouw gezondheid en/of genezing in de weg staat! Voed je dus dagelijks met Gods Woord, door een stukje in de Bijbel te lezen. Vernieuw je denken, door menselijke visies te vervangen door Bijbelse visies, op alle gebieden. Het kan zelfs zijn dat een verkeerde gedachte over schepping en evolutie resulteert in het verkeer interpreteren van veel Bijbelteksten, met zelfs gezondheidsschade tot gevolg! Pas ook op dat je niet ten prooi valt aan allerlei modetrends, zoals yoga, reiki, EMDR-therapie, mindfulness of andere occulte zaken. Occultisme is vaak het gevolg van gebrek aan kennis, en staat daarmee genezing en gezondheid in de weg!

SAMENGEVAT
Aanvaard Jezus Christus niet alleen als God en Verlosser, maar zie Hem ook als Geneesheer en Leraar! Voed je met Gods Woord en zoek een Bijbelgetrouwe bediening! Wanneer het niet in jouw omgeving lukt, zoek dan een online-bediening. Vind je het moeilijk? Neem dan contact met ons op, we helpen je graag!

4.  Valse leer

Een aanvulling op het vorige punt is de aanwezigheid van valse leer. Hoe vaak horen of lezen we dat God niet altijd geneest? In de Bijbel treffen we niet één tekst aan waarin Jezus zegt dat Hij niet wil genezen, of dat Hij je naar een dokter stuurt. Nergens lezen we dat God jou een ziekte geeft om je te onderwijzen! Maar hoe zit het dan met Paulus? Volgens velen had hij een oogziekte. De werkelijkheid is anders! Paulus had geen oogziekte! Ook Trofimus genas gewoon, ondanks het feit dat Paulus hem in eerste instantie achterliet. En zelfs Job, die enorm moest lijden, genas na slechts enkele maanden, en werd zelfs dubbel gezegend! Er is dus een hardnekkige leer die beweert dat niet iedereen geneest, met valse Bijbelse onderbouwing. Wanneer jij je daarin oprecht verdiept, kan je niet anders concluderen dat Jezus in de Bijbel iedereen geneest en iedereen wil genezen, zonder enige uitzondering!

SAMENGEVAT
Ook nu geldt weer dat jij Jezus Christus niet alleen als God en Verlosser moet aanvaarden, maar ook als Geneesheer en Leraar! Laat je tevens onderwijzen door Bijbelgetrouwe leraren. Wanneer het niet in jouw omgeving lukt, zoek dan een online-bediening. Vind je het moeilijk? Neem dan contact met ons op, we helpen je graag!

5.  Destructief gedrag of zonde

Jezus leert ons niet meer te zondigen! Wanneer we Jezus Christus als God en Verlosser aanvaard hebben, is onze redding een zekerheid. Onze zonde is weggenomen. Maar, het betekent niet dat we zomaar alles kunnen, moeten en willen doen. Als het goed is wil je bepaalde zaken niet meer doen. In Johannes 5 geneest Jezus een verlamde man, maar voegt er direct iets aan toe:

zondig niet meer opdat u niet iets ergers overkomt.

Er zijn genezingsbedieningen waar minstens de helft van de mensen hun genezing vrij snel weer verliezen, omdat ze hun gedrag niet veranderen. De meeste mensen weten het wel. "Niet zondigen" betekent niet dat je de tien geboden even afgaat om te bekijken of je ergens nog iets kunt verbeteren. "Niet zondigen" betekent dat je met God gaat samenwerken, en niet met satan. Als jij dus een ziekte hebt ten gevolge van je leefstijl, omdat je bijvoorbeeld niet beweegt en veel te veel snoept, dan kan je wel genezing ontvangen, maar zal je tevens je leefwijze moeten veranderen. Jezus zegt het niet voor niets! Als je het niet doet, kan jou dus zelfs iets ergers overkomen! De Bijbel leert ons ook te zorgen voor ons lichaam. Concreet betekent dit dat we gezond willen eten, willen bewegen, niet willen roken, enz. enz.

SAMENGEVAT
Ga na waarom je ziek bent. Je kunt God om wijsheid en raad vragen. Luister dan ook naar die raad! Vaak lees je het antwoord al in de Bijbel. Als jij genezing ontvangen heb, denk dan ook aan je leefwijze! Vind je het moeilijk? Neem dan contact met ons op, we helpen je graag!

6.  Juist bidden

Veel gelovigen bidden wel, maar op een verkeerde manier. Jakobus leert ons zelfs dat mensen wel verlangen naar zaken (bijvoorbeeld gezondheid), en geeft een reden:

omdat u niet bidt

Nu zul jij misschien zeggen "ik bid wel, maar, ontvang toch niet wat ik verlang". Ook nu geeft Jakobus antwoord:

U bidt wel, maar u ontvangt niet, omdat u verkeerd bidt...

Je kunt dus verkeerd bidden. Er zijn mensen die ziek zijn, en God gaan smeken of ze alsjeblieft gezond mogen worden. Strikt gezien is dit gebed al beantwoord in de Bijbel. Het antwoord op dit gebed is altijd JA! En natuurlijk mag jij al je problemen met God bespreken. Sterker nog: Hij wil dat ook. Maar, vervolgens wordt er ook een actie van jou gevraagd! Jezus leert ons tegen het probleem te spreken, zoals in Markus 11:

Want, voorwaar, Ik zeg u: wie tegen deze berg zal zeggen: Word opgeheven en in de zee geworpen, en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt, gebeuren zal, het zal hem gebeuren wat hij zegt.

Jezus zegt dus NIET dat je tegen God moet spreken en dat je Hem moet vragen of Hij de berg in de zee wil werpen. De berg staat natuurlijk symbool voor jouw probleem. Jij moet dus tegen jouw probleem, bijvoorbeeld een ziekte of kwaal, spreken en bevelen te vertrekken! Daarnaast leert Jakobus ons ook dat in geval van ziekte de Gemeente van Christus kan, mag en moet bidden:

Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen en laten die voor hem bidden en hem met olie zalven in de Naam van de Heere.

Nu zijn er mensen die beweren dat het hier gaat om vergeving van zonden, en, dat is deels waar. Er staat immers:

En als hij zonden gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden.

Maar daarvoor lezen we:

En het gelovige gebed zal de zieke behouden en de Heere zal hem weer oprichten.

En hier gaat het wel degelijk om genezing!

SAMENGEVAT
Het kan dus zijn dat je ziek bent, omdat je niet juist bidt! Leer te spreken tegen je probleem. Vernieuw ook je denken op dit gebied door Bijbelgetrouw onderwijs te volgen! Vind je het moeilijk? Neem dan contact met ons op, we helpen je graag!

7.  Vergeving

Het niet kunnen of willen vergeven kan genezing in de weg staan. Onvergiffenis en bitterheid kunnen zelfs ziekte veroorzaken. In Jakobus lezen we niet alleen dat men verkeerd kan bidden. We lezen er ook nog iets anders opvallend:

Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt.

Het gaat hier ook om fysieke gezondheid! En nee, zonden belijden en elkaar vergeven is geen "truc" om gezond te worden. Jakobus spreekt duidelijk over een hartgesteldheid. Iemand kan jou iets verschrikkelijks aangedaan hebben. De vraag is nu wat je doet! Iemand vergeven betekent niet het ontkennen van feiten! Iemand vergeven betekent dat je de feiten erkent, maar iemand niet meer aanrekent of kwalijk neemt! Als iemand jou iets verschrikkelijks aangedaan heeft, moet je over deze feiten kunnen spreken, zonder dat je daar emoties van boosheid, bitterheid of onvergiffenis krijgt. Als dit niet het geval is, heb je die persoon niet vergeven. De Bijbel zegt niet dat je dan ook met iedereen moet omgaan. Vergeven zegt iets over jouw hartgesteldheid. Vergeven doe je niet alleen voor de ander, maar ook voor jezelf. Laat de woorden uit Spreuken 17 goed tot je doordringen:

Een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren.

Onvergiffenis en bitterheid horen niet bij een blij hart!

SAMENGEVAT
Het kan dus zijn dat je ziek bent, omdat je niet kunt vergeven. Vergeef anderen zoals God jou vergeven heeft! Vernieuw ook je denken op dit gebied door Bijbelgetrouw onderwijs te volgen! Vind je het moeilijk? Neem dan contact met ons op, we helpen je graag!

8.  Toon je geloof door je werken!

Als we zeggen dat jij je geloof moet tonen door je werken, dan denken de meeste mensen aan "goede werken". Nu zijn we niet tegen goede werken, en is het goed dat je geld aan goede doelen schenkt, of dat je omkijkt naar je oudere buurman of buurvrouw, of dat je goed bent voor de natuur en voor dieren. Maar, dit zijn zaken die we allemaal kunnen en willen doen. God heeft ons een geweten gegeven, waardoor de meeste mensen in staat zijn "goede werken" te doen. Onder geloofswerken verstaan we toch iets anders! Als God tegen Noach zegt dat hij een ark moet bouwen, dan vertrouwt Noach op God. De vraag is nu of jij op God (Jezus) vertrouwt na je genezing? Als jij graag wilt sporten, maar je kan het niet vanwege een ziekte, wat doe je dan als je genezen bent? Precies! Je gaat sporten. Echter, als je het geloof niet hebt, kan het zelfs onverstandig zijn. Als je geen geloof hebt, kan je zelfs beter de natuurlijke weg bewandelen. Dit adviseren we natuurlijk niet, maar, zonder geloof is het de enige mogelijkheid! Een betere weg is je geloof te voeden door het lezen en horen van Gods Woord, want geloof komt door het luisteren (en lezen) van de Bijbel (Romeinen 10):

Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God

SAMENGEVAT
Het kan dus zijn dat je ziek bent, omdat je blijft hangen in de gevolgen van je ziekte. Als jij daadwerkelijk het geloof hebt, dan handel je ook daar naar! Vernieuw ook je denken op dit gebied door Bijbelgetrouw onderwijs te volgen! Vind je het moeilijk? Neem dan contact met ons op, we helpen je graag!

9.  Volharding

Zelfs als je al deze stappen gezet hebt, nagegaan hebt waar je misschien iets hebt laten liggen, maar nog steeds niet in (volledige) gezondheid wandelt, dan mag je nog niet opgeven. Feit is en blijft dat God wil dat je gezond bent! De Bijbel leert ons dat we ons denken moeten vernieuwen. In deze handleiding hebben we een aantal voorbeelden behandeld en een aantal mogelijke redenen gegeven waarom jij (nog) geen genezing ontvangen hebt, terwijl genezing wel voor jou beschikbaar is. Het kan heel frustrerend zijn dat jij nog steeds met een kwaal rondloopt. Maar, wees eerlijk tegen jezelf en anderen! Ligt het aan God? Is het Zijn Wil dat jij een kwaal hebt? Blijf volharden in geloof, en geef vooral niet op! De Bijbel geeft altijd antwoord, ook in en voor jouw situatie. Als jij de Bijbel niet bestudeert, ontvang je dus ook geen antwoord. Besef dat ook grote mannen en vrouwen Gods met problemen kampten. Neem een voorbeeld aan Petrus! Hij liep over het water, omdat hij zich op Jezus focuste. Maar, toen Petrus naar de omstandigheden ging kijken (de wind) werd hij bang, met als resultaat (Mattheüs 14):

en toen hij begon te zinken

De Bijbel geeft dus altijd antwoord! Het is dus zeer belangrijk dat je in alle gevallen het antwoord in de Bijbel zoekt!

SAMENGEVAT
Het kan dus zijn dat je ziek bent, omdat je opgegeven hebt! Geef echter nooit op! Blijf trouw aan Gods Woord (de Bijbel) en zoek daar antwoord op jouw vragen en problemen. Vraag God om wijsheid. Vernieuw ook je denken op dit gebied door Bijbelgetrouw onderwijs te volgen! Vind je het moeilijk? Neem dan contact met ons op, we helpen je graag!


We nodigen diegenen die het pad van gezondheid en genezing willen bewandelen uit de eerste stap te zetten, zoals in (A) uitgelegd!

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook