ISRAËL, SATAN EN DE ANTICHRIST


Genesis 12
Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken


Dat we in roerige tijden leven ontkent vrijwel niemand. De wereld werd en wordt gedomineerd door de ene crisis na de andere crisis. Maar, wist je dat de Bijbel dit al voorspeld heeft? Velen vragen zich af waarom God ellende toelaat, als God Liefde is? Er zijn zelfs gelovigen die denken dat God alles al wist. Ellende zou een onderdeel zijn van Gods Plan. Aan de andere kant zijn er ook mensen, zelfs gelovigen, die denken dat God buiten "zijn boekje" om kan gaan, en precies daar knelt het! Gods Woord, de Bijbel, is heilig en perfect! God zal nooit tegen Zijn Woord, de Bijbel handelen! In 2 Korinthe 1 lezen we:

Immers, zovele beloften van God als er zijn, die zijn in Hem ja en in Hem amen.

Het betekent dus dat God niet eens een belofte kan breken, ook niet als Hij dat wil. Er zijn dus dingen die God niet kan! En dat leidt ons naar het antwoord op de lastige vraag waarom God de moord op miljoenen Joden niet heeft tegengehouden. Om dit goed te kunnen begrijpen, moeten we beseffen dat er een tegenstander is, de gevallen engel Lucifer. En dat brengt ons eerst bij een andere vraag: Schiep God het kwaad? Deze vraag hebben we in een ander artikel uitgebreid behandeld, maar kort komt het erop neer dat God alles perfect geschapen heeft. God heeft dus niet direct het kwaad gemaakt. Hij heeft wel engelen en mensen geschapen, die later gevallen zijn. Pas na de val van de aartsengel Lucifer is het kwaad in de wereld gekomen. Het is de vraag of God wist dat Lucifer in opstand zou komen, of dat God een risico nam met het scheppen van Lucifer, en ook de mens. Wat we wel weten, uit Jesaja 14, is dat Lucifer jaloers op God was:

Ik zal als de allerhoogste God zijn, ik zal mijn troon vestigen boven de sterren des hemels, ik zal op de berg van het noorden zitten, ik zal...

Lucifer wilde dus in feite God zijn, en dat veroorzaakte zijn val. Na zijn val kennen we Lucifer als satan, de misleider, leugenaar, vernietiger,... Na zijn val misleidde satan de mens met rampzalige gevolgen. De Bijbel leert ons nu dat er redding is voor de mens, door Jezus Christus, maar voor de engelen is er geen redding meer mogelijk. Zij hebben hun keuze al gemaakt. Een deel van de engelen heeft voor satan gekozen. De Bijbel leert ons ook hoe het met deze wereld zal eindigen. God zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde maken en satan zal voor eeuwig, met zijn aanhangers, in de poel des vuurs (hel) wordt geworpen. God gaat niet tegen Zijn Woord, de Bijbel in. Het is precies zo gegaan zoals de Bijbel voorspeld heeft, en ook de toekomst is al geprofeteerd. Een logische vraag is dan ook als satan weet hoe het afloopt (want hij kent de Bijbel ook!), waarom gaat hij dan nog zo te keer? Velen denken dat de duivel dit doet om te vernietigen, omdat hij niet anders kan, en misschien is dat ook zo. Maar, zou het kunnen dat satan nog steeds denkt dat hij kan winnen? Stel dat hij het voor elkaar krijgt Gods Woord te laten wankelen, dan valt Gods Woord, en daarmee zou God een leugenaar zijn. En precies om die reden doet satan er alles aan om Bijbelse profetie te dwarsbomen. Israël is Gods volk. Velen ontkennen dit. Er zijn zelfs hele kerkgemeenschappen die hun leden leren dat zij het "nieuwe Israël" zijn. Deze leer staat bekend onder de naam vervangingsleer: de kerk zou de plaats van Israël hebben ingenomen. Het tegendeel is waar! Er zijn zelfs "moderne gelovigen" die beweren dat ieder mens Christus in zich heeft. Deze leer wordt ook wel het Christusbewustzijn genoemd. Ook deze "gelovigen" ontkennen de rol van Israël. Een andere variant sluipt stapje voor stapje de kerken binnen onder de naam "Kingdom Now". De aanhangers van deze leer geloven niet dat er een einde aan deze wereld komt. Ze ontkennen de speciale rol van Israël in de huidige tijd en geloven zelfs niet meer dat Bijbelse profetie nog moet uitkomen. De verwarring in veel kerken is compleet, door een chronisch gebrek aan kennis, en om die reden kunnen vragen niet meer beantwoord worden en geven velen zelfs God de "schuld".

De duivel zal er alles aan doen om Gods Woord te breken. En om die reden jaagt satan op Israël, omdat Israël Gods oogappel is, maar ook omdat Israël het centrum is van Bijbelse profetie. Stel je nu eens voor dat Israël niet meer bestaat, en dat er geen Joden meer zouden zijn, dan zouden veel Bijbelse profetieën niet meer uit kunnen komen, Gods Woord zou vallen, God zou een leugenaar zijn, en de weg naar de troon zou vrij zijn voor satan. De duivel denkt of hoopt misschien nog wel dat hij kan winnen. De Bijbel leert ons dat Gods Gemeente (de kerk) wordt weggenomen van de aarde voordat er een vreselijke tijd van zeven jaar aanbreekt, waarin een man, de antichrist, gedreven door satan, zal heersen en Israël weer zal proberen te vernietigen. We zien nu al, en de afgelopen eeuwen, de voortekenen van de vernietigingsdrang en haat van satan jegens het volk en land Israël. De Bijbel leert ons dat satan deze strijd zal verliezen, ondanks het feit dat de duivel mogelijk denkt en hoopt te kunnen winnen. En om die reden is er zoveel ellende. Om die reden werden en worden Joden vervolgd. En om die reden zegent God diegenen die Israël zegenen, maar zijn diegenen die Israël vervloeken zelf vervloekt! De wereld stevent af op een vreselijke tijd, met satan en zijn antichrist aan het roer....

De Bijbel spreekt over natuurrampen, oorlogen, hongersnoden en hyper-inflatie. In de eindtijd zal een brood een dagloon kosten, zullen miljarden mensen de hongerdood sterven of slachtoffer worden van natuurgeweld of een oorlog. Ook van deze dramatische gebeurtenissen zien we nu al de voortekenen: er is een behoorlijke toename van het aantal zware aardbevingen, er zijn meer oorlogen dan ooit, en ook de intensiteit van deze oorlogen neemt toe, we zijn geconfronteerd met globale inflatie (en in sommige landen zelfs hyper-inflatie). Diverse humanitaire organisaties waarschuwen voor extreme hongersnoden en schaarste! Het zijn voortekenen van datgene wat de Bijbel voorspeld heeft. Aan alles zien we dat de contouren van het antichristelijke rijk zichtbaar worden!

Het is heel goed mogelijk, waarschijnlijk zelfs, dat ergens achter de schermen deze wereldleider al leeft en zich voorbereidt. Het is zinloos te voorspellen wie deze leider is of zal zijn. Jezus legt uit dat we aan de tekenen kunnen zien waar we ons bevinden op de Bijbelse (profetische) kalender. De Bijbel vergelijkt de grote verdrukking met de tijd voor een geboorte; geboortepijn zal heftiger worden, en de tijdspanne tussen de verschillende weeën zal korter worden. De wereld staat een verschrikkelijke tijd te wachten, waarin naar schatting vier miljard mensen zullen sterven.

MAAR, diezelfde Bijbel leert ons dat de Gemeente van Christus (ofwel alle mensen die Jezus als God en Verlosser aanvaarden!) voor het aanbreken van deze vreselijke verdrukking weggenomen zal worden van de aarde. In een ondeelbaar moment zullen de gelovigen verdwenen zijn (Mattheüs 24, 1 Thessalonicenzen 4, Johannes 14). Bij het lezen van het Bijbelboek Openbaring moeten we dus goed beseffen dat de Christenen NA Openbaring 3 niet meer op aarde zullen zijn! De opname van de Gemeente is de eerste volgende gebeurtenis die geprofeteerd is in de Bijbel.

De wereld zal de opname van de Gemeente niet eens zien. Deze komt in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk! De gelovigen zullen Zijn stem horen, de wereld niet! De wereld zal slechts zien dat velen verdwenen zijn! En daarom zijn er allerlei films. De duivel heeft zijn uitleg al voorbereid, films over ufo's, close encounters of the third kind en noem maar op! Veel intelligente mensen geloven in ufo's, maar niet in God.

Ga jij mee? Of doe je mee aan het systeem van de wereld? Kies jij voor Jezus? Kies jij voor een echt vrij leven, waarvoor geen merktekens nodig zijn? Kies jij voor vrijheid en gezondheid? Aanvaard Jezus Christus als God, Verlosser, als Geneesheer en Beste Vriend!

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook