WAT ZEGT DE BIJBEL OVER DE HEMEL?
DEEL 5: GAAT MIJN HUISDIER NAAR DE HEMEL?


Jesaja 65
Een wolf en een lammetje zullen gezamenlijk weiden, een leeuw zal stro eten als een rund.


Eén van de meest gestelde vragen m.b.t. de hemel is of we onze huisdieren in de hemel zullen zien! Verrassend genoeg wordt deze vraag vaker gesteld dan de vraag of onze kinderen naar de hemel gaan. De reden is misschien dat veel mensen wel een huisdier verliezen, maar geen kind. Wanneer mensen overlijden, leven hun kinderen meestal nog. Toch is het zinvol je af te vragen of jouw kinderen naar de hemel gaan! Jij sterft waarschijnlijk eerder dan je kinderen, maar, je wilt ze toch weer ontmoeten als zij sterven? Vertel je kinderen dus over (het volbrachte werk van) Jezus en de Bijbel! Op ieder mens wacht een eeuwige hemel of een eeuwige hel! Dat het voor dieren iets anders ligt, leggen we in dit artikel uit.

We leven in de "laatste dagen" van de menselijke geschiedenis. Ben jij gereed voor de wederkomst van Jezus Christus? Weet jij zeker waar jij de eeuwigheid zal doorbrengen? Zowel de hel als de hemel zijn reële plaatsen, waar mensen de eeuwigheid zullen doorbrengen. Als jij geen Christen bent, dan nodigen we je van harte uit de artikelen over de hemel te lezen, maar vooral te begrijpen hoe ook jij na het aardse leven eeuwig in de hemel kan en mag zijn! Aan het eind van ieder artikel leggen we dit uit! En, mocht je vragen hebben? Neem gerust contact met ons op per email of via facebook, per pb.

Maar ook voor Christenen is het van groot belang na te gaan wat de Bijbel zegt over de hemel! Paulus zegt in Kolossenzen 3 niet voor niets dat we de dingen moeten bedenken die boven (dus in de hemel!) zijn, en niet op de aarde! De Bijbel noemt en herhaalt de hemel honderden keren, niet omdat God uitgepraat was, maar omdat het een essentieel onderwerp is! Een Christen richt zich dus niet meer op de zaken van de wereld, maar op de zaken van Gods Koninkrijk en de hemel. De hemel en de hel zijn reëler dan het aardse leven!

In verschillende artikelen behandelen we diverse vragen, zoals "waar is de hemel?", "heb ik hetzelfde lichaam in de hemel?", "herken ik anderen in de hemel, en herkennen anderen mij?", "hoe oud ben ik in de hemel?", "gaan kinderen naar de hemel?" en, misschien wel de meest gestelde vraag: "gaat mijn (huis)dier naar de hemel?".

Misschien ken je de plaatjes wel, waar mensen met een harpje op een wolk zitten? We zullen je geruststellen! De Bijbel leert ons gelukkig iets totaal anders!

In het eerste, tweede, derde en vierde hebben we uitgelegd dat er drie hemels zijn, dat de derde hemel een letterlijke, geografische plaats is, waar we elkaar herkennen en waar we taken en bezigheden hebben.

Gaat mijn huisdier naar de hemel?

Intuïtief zullen veel gelovigen zeggen dat dieren niet naar de hemel gaan, want, dieren kunnen niet voor Jezus kiezen. Maar, wat zegt de Bijbel eigenlijk? We weten dat er drie soorten schepselen zijn:

1.  Engelen
2.  Dieren
3.  Mensen

We weten ook dat engelen ooit een vrije wil hadden. Lucifer was een engel, een gezalfde, overdekkende cherub, misschien wel de hoogste engel, die perfect geschapen is, maar in opstand kwam tegen God (Ezechiël 28, Jesaja 14). Lucifer dacht zelf God te kunnen worden, en kreeg een deel van de engelen aan zijn kant. Deze gevallen engelen (demonen) kunnen niet gered worden en zullen de eeuwigheid in de hel moeten doorbrengen. Voor de mens is er het welbekende reddingsplan, maar, hoe zit het dan met (onze huis)dieren?

De eerste misvatting die er bestaat in het Christelijke wereldje is de gedachte dat dieren geen ziel zouden hebben. Echter, de Bijbel leert ons duidelijk dat dieren een ziel hebben! Mensen bestaan uit geest, ziel en lichaam. Dieren hebben geen geest, maar wel een ziel! Het gevolg is dat een dier niet wedergeboren kan worden, maar, een dier kan en zal ook niet in de hel belanden! Dat betekent dus dat een dier niet gered hoeft te worden! Een mens zal de eeuwigheid in de hel of in de hemel doorbrengen. Voor een dier bestaan slechts twee theoretische mogelijkheden: vergaan of een eeuwig leven in de hemel en op de nieuwe aarde! Laten we de Bijbel raadplegen:

Dieren hebben een ziel!

Het Hebreeuwse woord voor ziel is "nefesh". Wanneer God op de zesde dag eerst de dieren en daarna de mensen maakte, valt op dat in beide gevallen er gesproken wordt over "nefesh". Bovendien lezen we in Genesis 9:

Doch het vlees met zijn ziel, dat is zijn bloed, zult gij niet eten.

Duidelijker kan het niet zijn! Een dier bestaat uit lichaam en ziel. Een mens bestaat uit lichaam, ziel en geest! Genesis 2 bevestigt het:

Want als de HEERE God uit de aarde al het gedierte des velds, en al het gevogelte des hemels gemaakt had, zo bracht Hij die tot Adam, om te zien, hoe hij ze noemen zou; en zo als Adam alle levende ziel noemen zoude, dat zou haar naam zijn.

Dat God om Zijn Schepping geeft, blijkt uit diverse teksten en Bijbelverhalen:

1.  In Genesis 1 zien we dat God de mens en (zoog)dieren op dezelfde dag geschapen heeft! Tevens geeft God de mens de opdracht voor de dieren te zorgen. God voorziet mens en dier van perfect voedsel. Ieder dier kreeg een naam, door Adam gekozen! In het oorspronkelijke Paradijs leefden mens en dier in harmonie met elkaar. We kunnen en mogen verwachten dat dit op de nieuwe aarde ook zo zal zijn!

2.  In Genesis 6 lezen we iets opvallends:

Toen berouwde het den HEERE, dat Hij den mens op de aarde gemaakt had, en het smartte Hem aan Zijn hart.

Dat dieren moesten sterven was het gevolg van het wangedrag van de mens! Opvallend is ook dat God niet alleen Noach en zijn familie gered heeft, maar ook veel dieren! God had ook Noach kunnen redden, en na de zondvloed een totaal nieuwe dierenwereld kunnen scheppen! In Genesis 7 lezen we vervolgens:

Zij, en al het gedierte naar zijn aard, en al het vee naar zijn aard, en al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt, naar zijn aard, en al het gevogelte naar zijn aard, alle vogeltjes van allerlei vleugel. En van alle vlees, waarin een geest des levens was, kwamen er twee en twee tot Noach in de ark. En die er kwamen, die kwamen mannetje en wijfje, van alle vlees, gelijk als hem God bevolen had. En de HEERE sloot achter hem toe.

Hier valt op dat er dus dieren zijn met een geest des levens! Bovendien gehoorzamen de dieren God. Op de één of andere manier konden ze Gods stem verstaan. Deze dieren waren uitverkoren om de zondvloed te overleven, om de aarde opnieuw te vullen! In Genesis 9 lezen we dat God een verbond opricht:

Maar Ik, ziet, Ik richt Mijn verbond op met u, en met uw zaad na u; En met alle levende ziel, die met u is, van het gevogelte, van het vee, en van alle gedierte der aarde met u; van allen, die uit de ark gegaan zijn, tot al het gedierte der aarde toe.

Het verbond richtte God dus op met mens en dier!

3.  In Jesaja 65 spreekt God over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde (niet verwarren met het millennium dat eerder in Jesaja 11 genoemd wordt!):

De wolf en het lam zullen te zamen weiden, en de leeuw zal stro eten als een rund, en stof zal de spijze der slang zijn; zij zullen geen kwaad doen noch verderven op Mijn gansen heiligen berg, zegt de HEERE.

Het zijn slechts drie voorbeelden. We hadden ook kunnen noemen dat Jezus in een stal geboren was, tussen de dieren of dat Hij een schaap uit een put redde, notabene op de sabbat! Besef daarnaast dat het Oudtestamentische sabbatsgebod ook voor dieren gold! In Jesaja 11 profeteert Jesaja hoe het dierenrijk in het millennium eruit zal zien:

Een wolf zal bij een lam verblijven, een luipaard bij een geitenbok neerliggen, ..... Koe en berin zullen samen weiden, ..... Een leeuw zal stro eten als het rund.

Hoewel Jesaja in het elfde hoofdstuk spreekt over het millennium, profeteert Jesaja over de eeuwigheid, zoals we kunnen opmaken uit Jesaja 65:

Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden, ze zullen niet meer opkomen in het hart. De wolf en het lam zullen te zamen weiden, en de leeuw zal stro eten als een rund, en stof zal de spijze der slang zijn; zij zullen geen kwaad doen noch verderven op Mijn gansen heiligen berg, zegt de HEERE.

Degenen die dus denken dat dieren slechts in het millennium aanwezig zijn, begrijpen het boek Jesaja niet goed! Ook op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zullen dieren zijn. In Openbaring 21 lezen we:

En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; .... En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw.

Welke dingen maakt God nieuw? Hij maakt alle dingen nieuw, dus ook dieren! God houdt van Zijn Schepping, dus ook van dieren! Het is overigens zeer Bijbels om goed voor dieren te zorgen. In 2 Samuel 12 lezen we iets opmerkelijks:

Maar de arme had helemaal niets dan alleen één enkel klein ooilam, dat hij gekocht had. Hij hield het in leven en het werd groot, samen met hem en met zijn kinderen. Het at mee van zijn stuk brood, dronk uit zijn beker en sliep in zijn schoot. Het was als een dochter voor hem.

In de Bijbel lezen we dus dat er zelfs een relatie was tussen mens en (huis)dier, die verder ging dan een praktisch gegeven. Velen zullen dit herkennen. Huisdieren zijn vaak volwaardige gezinsleden, zoals we in 2 Samuel 12 lazen!

De redding van dieren

We weten nu dat dieren een ziel hebben. We weten ook dat het Gods oorspronkelijke plan was dat mensen en dieren in harmonie samen zouden leven, en we kunnen concluderen dat het volkomen logisch én theologisch is dat deze relatie tussen mensen en dieren in de hemel en op de nieuwe aarde door God volledig hersteld zal worden. Dat God dieren redt, lezen we op verschillende plaatsen. Het zijn aanwijzingen waaruit we kunnen concluderen dat God ook bepaalde dieren zal redden na het aardse leven. We noemen er twee:

1.  In Genesis 9 lezen we:

En Ik, zie, Ik maak Mijn verbond met u, met uw nageslacht na u, en met alle levende wezens die bij u zijn... Dit is het teken van het verbond dat Ik geef tussen Mij en u, en alle levende wezens die bij u zijn...

God noemde in Genesis 9 dieren acht keer, als Hij over Zijn verbond sprak. Toen God Noach en zijn familie redde van de verdiende straf, redde Hij ook uitverkoren dieren! Na het oordeel herstelde God dus de aarde, inclusief uitverkoren dieren! De Bijbel leert ons dat er veel typebeelden (voorbeelden) zijn, waaruit we kunnen opmaken wat er gaat gebeuren. Uit de zondvloed kunnen we opmaken dat ook in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde uitverkoren dieren zullen zijn!

2.  De uittocht van van Israël uit Egypte in het Bijbelboek Exodus is een letterlijke gebeurtenis, maar, het is ook een typebeeld van de Opname van de Gemeente. Het oordeel van God raakte Egypte keihard, maar Mozes en zijn volk werd gespaard. Na de negende plaag (duisternis) deed farao een aanbod:

Ga en dien de HEERE. Alleen uw kleinvee en uw runderen moeten achterblijven.

Het antwoord van Mozes was duidelijk! Alle dieren moesten mee (niet slechts om te kunnen offeren). Geen enkel dier mocht achterblijven:

Geen hoef zal achterblijven.

God redde dus niet slechts Mozes en zijn volk, maar ook alle dieren! Ook hieruit kunnen we concluderen dat sommige dieren van de gelovigen gered zullen worden! Sommige theologen geloven zelfs dat de huisdieren van de gelovigen niet achterblijven bij de Opname van de Gemeente, maar, hoe dan ook: ook nu zien we, net zoals bij de zondvloed, dat zowel mensen als dieren gered worden!

We weten dat dieren niet gered hoeven te worden, zoals mensen. God kan zonder enig voorbehoud dieren overbrengen naar de hemel, of dieren herscheppen! Dieren kunnen en hoeven niet hun zonden te belijden en Jezus te aanvaarden voor hun redding. Het betekent automatisch dat dieren niet in de hel zullen belanden. Uit de Bijbel mogen we wel concluderen dat sommige dieren (en dan ligt het voor de hand dat het gaat om dieren van gelovigen!) in de hemel zullen zijn. Een dier krijgt geen opstanding, maar het is goed mogelijk dat de ziel van het dier in een herschapen lichaam (dat geschikt is voor de eeuwigheid) geplaatst wordt. Dus, waar de mens een opstanding krijgt, ontvangen sommige dieren een herschapen lichaam (dat natuurlijk zeer veel lijkt op het aardse lichaam, maar dan zonder enig gebrek).

God houdt meer van Zijn Schepping dan wij! God houdt dus ook van onze huisdieren! God gebruikt zelfs dieren in Zijn bediening (maar daarover meer in een ander artikel). Dieren kunnen God aanbidden (Psalm 148), en hebben dus op de één of andere manier kennis van de geestelijke wereld (misschien wel meer dan sommige mensen!). Alleen al in het boek Openbaring lezen we acht keer dat levende schepselen God aanbidden, zoals in Openbaring 5:

En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is, en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: Aan Hem Die op de troon zit, en aan het Lam zij de dankzegging de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid.

Ook in dit vers lezen we trouwens dat er dieren in de hemel zijn. De aanbidding in de hemel en op de nieuwe aarde vindt plaats door engelen, mensen en dieren. Hier is geen discussie over mogelijk! Als de vloek, die op de aarde is, definitief tot het verleden behoort, zullen we in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde de onzichtbare kwaliteiten van dieren zien. We zien nu slechts een deel, op de nieuwe aarde en in de nieuwe hemel, zien we het volledig! De Schepping is nu het bewijs van het bestaan van God (Romeinen 1), maar straks, in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde, zal de gehele Schepping hersteld worden en blijven! Een bekende evangelist zei ooit:

Toen Adam geschapen werd, omringde God hem met dieren. Toen Noach gered werd van de vloed, omringde God hem met dieren. Toen Jezus geboren werd, omringde Hij Hem met dieren. Als God de nieuwe hemel en nieuwe aarde zal maken, zal God Zichzelf en ons dan niet met dieren omringen?

De vraag of huisdieren van gelovigen in de hemel zullen zijn, wordt vaak afgedaan als een belachelijke vraag. Echter, wanneer we de Bijbel serieus bestuderen, ontdekken we dat de Bijbel ook op deze vraag antwoorden geeft! Dieren hebben een ziel (anders dan mensen). Dieren en mensen zijn geschapen op de zesde scheppingsdag, en zowel de lichamen van dieren als mensen vergaan tot stof, na het aardse leven. Zowel sommige dieren als sommige mensen zijn en worden gered van Gods oordeel; mensen door Jezus te aanvaarden, dieren op een andere manier. We hebben in Openbaring 21 gezien dat God alles nieuw maakt, en, in Romeinen 8 lezen we:

Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft, in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe.

De schepping zal, net als Gods kinderen, vrij zijn van verderf. Uit Romeinen 8 kunnen we zonder enige twijfel concluderen dat God bepaalde dieren kan herscheppen in de hemel of op de nieuwe aarde, zoals God ook gelovigen een nieuw perfect lichaam geeft. Gods zegeningen voor de rechtvaardigen is ook van toepassing op de dieren van de rechtvaardigen. De dieren van de gelovigen zijn gezegend (Deuteronomium 7):

Hij zal u liefhebben, u zegenen... uw koeien en de jongen van uw kleinvee... geen man of vrouw onvruchtbaar zijn, onder uw dieren evenmin.

In Lukas 3 lezen we:

en alle vlees zal de zaligheid zien die van God komt.

Hoewel sommigen denken dat "vlees" slechts mensen betreft, kunnen we uit de oorspronkelijke Griekse tekst duidelijk opmaken dat het om alle vlees (dus ook dieren) gaat! De dieren van de rechtvaardigen zullen dus op de één of andere manier delen in de zaligheid. Psalm 104 spreekt over Gods wijsheid, waarmee Hij alles gemaakt heeft, de dieren, de Leviathan, en hoe zij wachten op het voedsel dat God geeft, en verder:

... neemt U hun adem weg, zij geven de geest en keren terug tot hun stof. Zendt U Uw Geest uit, dan worden zij geschapen en vernieuwt U het gelaat van de aardbodem.

Het handelt hier om sommige dieren! In deze passage wordt gesproken over "adem": nefesh. Vervolgens zendt God Zijn Geest, schept ze en vernieuwt ze! Het gaat hier dus om dieren die gestorven zijn, en opnieuw geschapen worden (dus een herschepping van gestorven dieren!).

Conclusie

We weten dat er dieren in de hemel zijn. We weten ook dat God dieren, die op aarde geleefd hebben, herschept. Dieren krijgen geen opstanding, zoals mensen, omdat dieren geen keuze hoeven te maken (waar mensen dat wel moeten!), maar sommige dieren worden herschapen. Het is, gebaseerd op de eerdere uitleg, volkomen logisch en theologisch, ervan uit te gaan dat dit ook (huis)dieren zijn van gelovigen!

De Bijbel leert ons dat God een gever is. God heeft de macht alles te maken en herscheppen wat Hij wil! Bij God is alles mogelijk! Als God ons een nieuw perfect lichaam geeft, als God een nieuwe hemel en een nieuwe aarde maakt, waarom zou God de dieren van de gelovigen niet herscheppen? Natuurlijk geeft de Bijbel alle ruimte hiervoor! Het zou totaal passen bij Gods Karakter, het zou passen bij een perfecte nieuwe aarde en nieuwe hemel. Maar, de meest essentiële vraag is of jij er bij hoort? Alleen dan ontmoet jij mogelijk weer jouw dierbaren en je huisdieren! De Bijbel leert ons dat Jezus Christus de enige Weg is. Alle andere wegen voeren tot de hel, omdat ieder mens de relatie met God verziekt heeft. Jezus Christus heeft de Weg naar de Hemel voor ons vrijgemaakt. De Bijbel zegt in Johannes 3:

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook